Now showing items 1-20 of 670

  • Návrh rekonstrukce objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech 

   Author: Kryštof Hocke; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech s přihlédnutím k budoucímu využití objektu. V rámci práce byla provedena předprojektové rozvaha se zhodnocením jednotlivých variant ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanací nosných konstrukcí Usedlosti Cibulka 

   Author: Tomáš Olžbut; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Obsahem této diplomové práce je stavebně technický průzkum se statickým posouzením usedlosti Cibulka. Úvod práce se zabývá historií a konstrukčním řešením objektu. První část práce se věnuje především stavebně technickému ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Zahrádky 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Stěžejním prvkem diplomové práce je stavebně technický průzkum zámku Zahrádky u České Lípy. Průzkum obsahuje popis stávajících konstrukcí, popis poruch a analýzu jejich příčin. Je doplněn o výkresovou dokumentaci stávajícího ...
  • Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádky 

   Author: Petr Josefus; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum objektu, vyhodnocení stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí, analýza příčin poruch a návrh sanačních opatření pro vybrané vady a poruchy zámku ...
  • Projekt tribuny národního fotbalového stadionu 

   Author: David Hes; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Andrejs Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem diplomové práce je projekt tribuny národního fotbalového stadionu pro dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně vybraných stavebních detailů. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením na základě zadané ...
  • Evakuace osob z prostorů s řadami sedadel 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou evakuace osob z prostorů s řadami sedadel. V teoretické části je zvláštní důraz kladen na současný stav poznání a literární rešerši dostupné literatury zaměřené na tuto problematiku. ...
  • Palác Zdar - polyfunkční dům v Ústí nad Labem 

   Author: Eliška Měřičková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Hubková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení paláce Zdar – polyfunkčního domu v Ústí nad Labem. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, tepelně technické posouzení a předběžný statický ...
  • Požární parametry vybraných předmětů zařízení budov 

   Author: Lucie Pittermanová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Lepík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje literární rešerši, ve které je shrnutý současný stav poznání z hlediska materiálů používaných v budovách pro bydlení a z ...
  • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce budov proti průniku chloridových iontů 

   Author: Veronika Blovská; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Piškytl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se věnuje možnostem ochrany betonových konstrukcí proti působení chloridových iontů. Zaměřuje se na znění aktuálně platných předpisů a norem pro danou problematiku, mechanismus pronikání chloridů a ...
  • Požární hledisko dvojitého zateplování ETICS 

   Author: Jan Štecher; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Práce řeší požární hledisko a rizika dvojitého zateplování pomocí kontaktního zateplovacího systému (dále jen ETICS). V první části je rozebráno technické řešení dvojitého zateplení a motivace (technické, ekonomické, ...
  • Návrh systémového oplocení s využitím vysokohodnotného betonu 

   Author: Eduard Hruška; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tématem diplomové práce je návrh nového systémového oplocení s využitím vysokohodnotného betonu. V první části práce pojednává o historii a vývoji betonového oplocení obecně, o jeho funkcích a vlastnostech. Následuje návrh ...
  • Požární riziko hořlavých předmětů ponechaných na únikových cestách 

   Author: Kateřina Černá; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce popisuje problematiku předmětů ponechaných na únikových cestách. Jsou zde prezentovány komplikace, které mohou předměty na únikových cestách při požáru způsobit. Práce dále uvádí nejčastější předměty, které ...
  • Posuzování požárem namáhaných konstrukcí 

   Author: Milan Andrlík; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Dudáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato práce je zaměřena na problematiku posuzování požárem namáhaných konstrukcí pro účely požárního vyšetřování. Pro získání uceleného přehledu o analýze konstrukcí po požáru bylo provedeno shrnutí problematiky rozvoje ...
  • Návrh energeticky úsporné mateřské školky 

   Author: Sandra Nevímová; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem diplomové práce je provedení návrhu energeticky úsporné mateřské školky. První část práce je analytická a koncepční, druhá část projekční. Nejprve byl stávající objekt navštíven a byla zpracována rešerše stavebního ...
  • Stavební úpravy zemědělské usedlosti na energeticky soběstačnou ekofarmu 

   Author: Eliška Luzarová; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Prokop Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Diplomová práce se zaměřuje na stavební úpravy zemědělské usedlosti z 19. století. Objekt nebyl využíván. Po provedení stavebních úprav bude fungovat jako eko farma. Sloužit bude k rodinnému bydlení majitele objektu, ...
  • Nástavba bytového domu na stávající objekt občanské vybavenosti formou dřevěné konstrukce s energetivkou optimalizací do pasivního standardu 

   Author: Veronika Vorlová; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Grabmüllerová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího objektu občanské vybavenosti a návrh dřevěné nástavby bytového domu v pasivním standardu. Práce je rozdělena na dvě části - analytickou a koncepční část a projekční část. ...
  • Posouzení budovy ČVUT-UCEEB pomocí EU Level(s) a návrh opatření ke zlepšení 

   Author: Jana Šafaříková; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na použití evropského certifikačního nástroje Level(s) ke komplexnímu hodnocení vybrané budovy ČVUT – UCEEB. Vybraná budova je pomocí tohoto nástroje vyhodnocena a na základě provedeného ...
  • Výpočet a vyhodnocení součinitele prostupu tepla konstrukcí pomocí naprogramovaného doplňku Autodesk Revit 

   Author: Horacio Kašpar; Supervisor: Diviš Jakub; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit doplněk pro Autodesk Revit. Revit při výpočtech UValue nezahrnuje vše, co ČSN vyžaduje. Cílem této práce bylo vytvořit doplněk, který bude tyto výpočty počítat přesně. Diplomová ...
  • Bytový dům Seifertova v Přerově 

   Author: Michal Sobek; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem diplomové práce je návrh a detailní energetické posouzení budovy Bytového domu Seifertova v Přerově. Bytový dům Seifertova v Přerově je navržen na základě architektonické studie. Za účelem energetického posouzení ...
  • Zvuková izolácia medzi obytnými miestnosťami v rámci jedného bytu 

   Author: Daniel Dinga; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Táto diplomová práca sa zaoberá témou zvukovej izolácie medzi obytnými miestnosťami v rámci jedného bytu. Úvodná časť práce sa venuje základnej teórii šírenia zvuku v budovách a zvukovej izolácie, spolu so súhrnom aktuálnych ...