Show simple item record

Soil erosion and sediment transport processes in Zabehlicky stream catchmentdc.contributor.advisorDostál Tomáš
dc.contributor.authorMonika Smrčinová
dc.date.accessioned2022-02-09T23:51:55Z
dc.date.available2022-02-09T23:51:55Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198094997805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99749
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Záběhlického potoka, které se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Oblast povodí je převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k erozi a transportu sedimentu. Sediment se transportuje až do vodního toku a malých vodních nádrží. Objem splavenin usazených ve vodních nádržích je možné zjistit různými způsoby. Na vybraných třech nádržích byl objem sedimentu změřen terénním měřením vpichovou sondou z raftu. U zbylých nádrží, které byly určeny jako významné z hlediska usazování sedimentu, byl zachycený objem sedimentu určen na základě výstupních dat matematického modelování programu WaTEM/SEDEM. Použitá datová vrstva transportovaného sedimentu vytvořená modelem WaTEM/SEDEM, byla vytvořena v rámci jiného projektu. Poskytl Ing. Miroslav Bauer, Ph.D. Terénním měřením byl zjištěn aktuální objem usazeného sedimentu v nádržích. Na základě informací od vlastníků rybníků byl dopočítán průměr zachyceného množství sedimentu za rok v kubických metrech. Program WaTEM/SEDEM výstupní vrstvou transportu udal průměrné množství sedimentu, které prochází uzávěrovým profilem (MVN) v t/rok. K analýze výsledků bylo nutno výsledky převést na stejné jednotky. Pro převod byla použita objemová hmotnost sedimentu 1300 kg/m3. Pomocí rovnice USLE byla vypočítána průměrná ztráta půdy ze zemědělských pozemků [t/ha/rok]. Výsledky USLE s výstupní vrstvou erozí z WaTEM/SEDEM byly podklady pro analýzu jednotlivých pozemků. Analýza byla provedena na základě informací o celkové ztrátě půdy, na poloze k vodnímu toku a nádržím. Nedílnou součástí byla i místa vysokých erozí, popřípadě lokality depozic. U pozemků, které dle výstupů nejvíce ohrožovaly sedimentem tok a vodní nádrže, byl snížen faktor C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, změněn osevní postup a tím snížena celková ztráta půdy ze zemědělského pozemku.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of water erosion in the Zabehlice catchment area located on the border of the Central Bohemian and South Bohemian regions. The catchment area is mainly used for agriculture that caused erosion and sediment transport here. The sediment is transported to the watercourse and small reservoirs. The volume of sediments deposited in water reservoirs can be determined in different ways. The sediment volume was measured on selected three reservoirs by field measurement with a raft probe. The remaining reservoirs, which were determined to be significant in terms of sediment deposition, the captured sediment volume was determined on the basis of the output data of the mathematical modeling program WaTEM/SEDEM. The used data of transported sediment created by the WaTEM/SEDEM model, was made by another project. Data was provided by Ing. Miroslav Bauer, Ph.D. The actual volume of sediment settled in the reservoirs was determined by field measurements. Based on information from pond owners, the average amount of sediment captured per year in cubic meters was calculated. The WaTEM/SEDEM program indicated the average amount of sediment that passes through the closure profile reservoirs in tonnes a year through its transport layer. To analyze the results, the results had to be converted to the same units. The bulk density of the sediment was 1300 kg/m3. Using the USLE equation, the average soil loss from agricultural land [tonne / hectare / year] was calculated. The results of USLE with the output layer of erosions from WaTEM/SEDEM were the basis for the analysis of individual plots. The analysis was performed on the basis of information on the total loss of soil, the location to the watercourse and reservoirs, and the sites of high erosion or deposition sites were an integral part. In the case of lands which, according to the outputs, the flow and water reservoirs were most threatened by sediment, the factor C was reduced - facts of the vegetation influence cover, the sowing procedure was changed and thus the total loss of land from the agricultural land was reduced.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodí Záběhlického potokacze
dc.subjecterozecze
dc.subjecttransport sedimentucze
dc.subjectUSLEcze
dc.subjectWaTEM/SEDEMcze
dc.subjectCatchment area Zabehliceeng
dc.subjecterosioneng
dc.subjectsediment transportationeng
dc.subjectUSLEeng
dc.subjectWaTEM/SEDEMeng
dc.titleErozní a transportní procesy v povodí Záběhlického potoka - Sedlec-Prčicecze
dc.titleSoil erosion and sediment transport processes in Zabehlicky stream catchmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKapička Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record