Show simple item record

Usability Study of the 19th-Century Barracks Building, Focusing on Daylight Availabilitydc.contributor.advisorMaierová Lenka
dc.contributor.authorVeronika Valášková
dc.date.accessioned2022-02-08T23:53:41Z
dc.date.available2022-02-08T23:53:41Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1198096293305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99687
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší posouzení stávajícího stavu historického objektu Ferdinandových kasáren v Praze – Karlíně a návrh jejich možného nového využití s ohledem na dostupnost denního světla a proslunění. První část této práce je teoretická a pojednává o historii řešené památkově chráněné stavby, zmiňuje aktuální legislativní požadavky na dostupnost denního světla v budovách, také je zde řešen vliv denního světla na lidský organismus a (v dnešní době čím dál důležitější) světelná hygiena. Dále se zabývá podmínkami, které ovlivňují řešení osvětlovacích otvorů v historických objektech a v neposlední řadě také možnostmi podpory distribuce denního světla do objektu (konstrukce oken, varianty zasklení, povrchy v místnosti atd.). V praktické části byla provedena počítačová simulace v českém programu BuildingDesign. Následuje zhodnocení dostupnosti denního světla ve vybraných místnostech při stávajícím stavu. Zónování místností se inspiruje v již zrušeném rozdělení činností do zrakových tříd (ČSN 730580-1) podle hodnot činitele denní osvětlenosti v jednotlivých bodech. Dále následuje posouzení různých variant opatření, která by mohla vést ke zlepšení přirozeného osvětlení. Z toho poté vychází návrhy možností, jak přistoupit k rekonstrukci a znovuvyužití tohoto památkově chráněného objektu Karlínských kasáren.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the assessment of the current state of the historic building of Ferdinand's barracks in Prague - Karlín and the proposal of their possible new use with regard to the availability of daylight and sunlight exposure. The first part is theoretical and discusses the history of the protected listed building, mentions the current legislative requirements for the availability of daylight in buildings, it also addresses the impact of daylight on the human body and (nowadays increasingly important) light hygiene. It also deals with the conditions that affect the design of windows in historic buildings and, last but not least, the possibilities of supporting the distribution of daylight in the building (window construction, glazing variants, surfaces in the room, etc.). In the practical part, a computer simulation in the Czech program BuildingDesign was done. The following is an evaluation of the availability of daylight in selected rooms. Room zoning is inspired by the already canceled division of activities into visual classes (ČSN 730580-1) according to the values of the daylight factor. The following is an assessment of the different options for measures that could lead to improved natural lighting. This is the basis for suggestions on how to proceed with the reconstruction and reuse of this protected listed building in the Karlín Barracks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdenní světlocze
dc.subjectdostupnost denního osvětlenícze
dc.subjectdoba prosluněnícze
dc.subjectčinitel denní osvětlenosticze
dc.subjectzrakový komfortcze
dc.subjectsvětelná hygienacze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjecthistorický objektcze
dc.subjectstudie využitelnosticze
dc.subjectdaylighteng
dc.subjectdaylight availabilityeng
dc.subjectsunlight exposureeng
dc.subjectdaylight factoreng
dc.subjectvisual comforteng
dc.subjectlight hygieneeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjecthistorical objecteng
dc.subjectusability studyeng
dc.titleStudie využitelnosti budovy kasáren z 19. století, se zaměřením na dostupnost denního světlacze
dc.titleUsability Study of the 19th-Century Barracks Building, Focusing on Daylight Availabilityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKošťálová Jana
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record