Show simple item record

Structural design of the town hall, police station and bank building in Pilsendc.contributor.advisorVašková Jitka
dc.contributor.authorMatěj Kaňák
dc.date.accessioned2022-02-07T23:51:17Z
dc.date.available2022-02-07T23:51:17Z
dc.date.issued2022-02-07
dc.identifierKOS-1198096157105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99622
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni. Cílem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé vybrané prvky konstrukce a zpracovat výkresovou dokumentaci. Řešenými prvky byly stropní deska, průvlaky (převážně řešení průvlaku s proměnnou výškou průřezu), sloupy, schodiště a rampa. Prvky byly navrženy při dodržení zadaných okrajových podmínek, tedy dispozičního řešení objektu, interakce stavby s podložím, respektování požadavků tepelné techniky. Bylo provedeno stanovení zatížení na konstrukci, modelování nosné konstrukce a jejích částí v programu SCIA Engineer 21.0. Dále posouzení řešených prvků na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle platných norem. Byla zpracována dokumentace formou stavebních výkresů, výkresů tvaru nosné konstrukce, výkresů výztuže řešených částí a technické zprávy.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the structural design of the town hall, police station and bank building in Pilsen. The objective was to design and assess individual selected elements of the structure and to process the drawing documentation. The solved elements were the ceiling slab, girders (mainly the solution of the girder with a variable cross-sectional height), columns, stairs and a ramp. The elements were designed in compliance with the specified boundary conditions, such as the layout of the building, the interaction of the building with the subsoil, respecting the requirements of thermal engineering. The load on the structure was determined, the load-bearing structure and its parts were modeled in the SCIA Engineer 21.0 program. Furthermore, the assessment of the solved elements for the limit states of load-bearing capacity and serviceability according to valid standards. The documentation was prepared in the form of construction drawings, drawings of the shape of the supporting structure, drawings of the reinforcement bars of the solved parts and a technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkonstrukční návrhcze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectnosná konstrukcecze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectprůvlakcze
dc.subjectstropní deskacze
dc.subjectschodištěcze
dc.subjectrampacze
dc.subjectmezní stav únosnosticze
dc.subjectmezní stav použitelnosticze
dc.subjectstatický výpočetcze
dc.subjectsoftwarové modelovánícze
dc.subjectvyztužovánícze
dc.subjectstavební výkresycze
dc.subjectpohledový betoncze
dc.subjectstructural designeng
dc.subjectloadeng
dc.subjectload-bearing structureeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectgirdereng
dc.subjectfloor slabeng
dc.subjectstaircaseeng
dc.subjectrampeng
dc.subjectultimate limit stateeng
dc.subjectserviceability limit stateeng
dc.subjectstatic calculationeng
dc.subjectsoftware modelingeng
dc.subjectreinforcementeng
dc.subjectstructural drawingseng
dc.subjectexposed concreteeng
dc.titleKonstrukční návrh budovy radnice, policejní stanice a banky v Plznicze
dc.titleStructural design of the town hall, police station and bank building in Pilseneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVašátko Radek
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record