Show simple item record

Compensatory Exercises for Floorball Players using a Stabilometric Platformdc.contributor.advisorŠedivcová Milada Luisa
dc.contributor.authorJohana Fišerová
dc.date.accessioned2021-10-13T12:51:34Z
dc.date.available2021-10-13T12:51:34Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifierKOS-957873988405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98152
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kompenzačním cvičením u florbalistek. Cílem je vytvořit kompenzační cvičení využívající stabilometrickou plošinu pro první skupinu a kompenzační terapii s využitím balančních podložek u probandů druhé skupiny. Dále je porovnána účinnost dvou vybraných fyzioterapeutických metod. Práce je zpracována formou klinické prospektivní komparativní studie. Práce je členěna do devíti částí - úvod, cíle práce, výzkumné hypotézy, přehled současného stavu, metodika, speciální část, výsledky, diskuze a závěr. V Přehledu současného stavu je nejdříve popsána problematika florbalu. Dále je pozornost věnována úrazům florbalistů, jejich prevenci a regeneraci. V poslední části je objasněna distanční kinezioterapie. Metodologická část se věnuje charakteristice souboru pacientů, zpracováním dat, vyšetřovacím postupům a vybraným fyzioterapeutickým metodám využívaných v práci. Ve Speciální části je popsán průběh celé terapie, která je sestavena na základě vstupního vyšetření. V kapitole Výsledky jsou zpracována data ze vstupních a výstupních vyšetření. Hodnotíme zde i výsledky výzkumných hypotéz, které jsme si stanovili na začátku. Data jsou prezentována a interpretována pomocí tabulek se slovním popisem. V Diskuzi se zabýváme celkovým shrnutím terapie, porovnáváme dosažené výsledky obou skupin, a zároveň uvádíme srovnání se zahraničními zdroji. Závěr obsahuje slovní hodnocení a shrnutí průběhu terapií a jejich přínosu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on compensatory exercises of female floorball players. The aim of the thesis is to model an exercise which is making use of the stabilometric platform in the first group of individuals, and compensatory therapy with the use of balance pads in the second group of individuals. Furthermore, the effectiveness of two selected physiotherapeutic methods is compared. The bachelor thesis is processed in the form of the clinical prospective comparative study. The thesis is divided into nine parts - introduction, the aims of the study, research hypotheses, overview of current state, methodology, special part, results, discussion and conclusion. The Overview of the current situation first describes the issue of floorball. Furthermore, attention is paid to injuries of floorball players, their prevention and regeneration. The last part explains distance kinesiotherapy. The Methodological part is dedicated to the characterisation of a set of patients, data processing, examination and selected physiotherapeutic methods used in the work. In the Experimental part, the process of the therapy which is built upon the entrance examinations is described. In the Results, data from input and output examinations are processed. The results of the hypotheses research which were defined at the beginning are assessed as well. The data will be presented by using charts with written descriptions. In the Discussion, we deal with the overall summary of therapy, compare the results achieved by both groups, and at the same time present a comparison with foreign sources. The Final chapter includes a written evaluation and summary of the course of the therapy and the benefit of it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFyzioterapiecze
dc.subjectkompenzační cvičenícze
dc.subjectflorbalcze
dc.subjectstabilometrická plošinacze
dc.subjectbalanční podložkycze
dc.subjectPhysiotherapyeng
dc.subjectcompensatory exerciseseng
dc.subjectfloorballeng
dc.subjectstabilometric platformeng
dc.subjectbalance padseng
dc.titleKompenzační cvičení u florbalistek s využitím stabilometrické plošinycze
dc.titleCompensatory Exercises for Floorball Players using a Stabilometric Platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJinochová Kateřina
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record