Show simple item record

Semi-automatic analysis of vascular territorial damage of the brainstem of patients after strokedc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorJan Choutka
dc.date.accessioned2021-10-13T10:54:24Z
dc.date.available2021-10-13T10:54:24Z
dc.date.issued2021-08-31
dc.identifierKOS-961694580505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97942
dc.description.abstractMozkový kmen je významná mozková struktura sloužící jako spojení mezi míchou a mozkem. Cévní mozková příhoda (CMP) může toto spojení nenávratně poškodit. Hlavním faktorem pro zabránění poškození mozku je včasná detekce pomocí zobrazovacích metod. Tyto metody musí klást důraz na identifikaci a popis anatomických a cévních struktur mozkového kmene. Tato diplomová práce se zaměřuje na rozšíření identifikace takovýchto struktur z předchozích prací, které jsou následně implementovány do softwaru schopného identifikaci provést. V rámci retrospektivní studie byla vytvořena aplikace, která provedla hodnocení snímků MR pacientů zasažených CMP doprovázené vytvořeným 3D modelem mozkového kmene, vytvořeného z využitých anatomických a cévních atlasů. Výstupní korelace klinického standardu pro CMP a vyhodnocením pomocí aplikace, provedeným dvěma nezávislými klinickými odborníky, se prokázalo zlepšení diagnostiky při použití rozšířené identifikace jak cévních, tak anatomických struktur. Dodatečné hodnocení statistického parametru Fleissovy Kappy prokázalo soudružnost odborníků při tvorbě diagnózy skrze aplikaci. Takovýto typ vzniklé počítačové aplikace, i přes větší množství nedostatků, má potenciál zřejmě nejen v akademické, ale i v komerční sféře, pokud bude striktně naplňovat požadavky z klinické praxe a používaných standardů vyšetření.cze
dc.description.abstractThe brainstem is an important brain structure that serves as the connection between the spinal cord and the brain. Cerebrovascular accident (CVA), known as Stroke, can permanently damage this connection. The main factor for preventing brain damage is early detection using imaging methods. These methods must emphasize the identification and description of the anatomical and vascular structures of the brainstem. This thesis focuses on extending the identification of such structures from previous works, which were then implemented in software capable of performing this type of identification. As part of a retrospective study, a computer application was created that demonstrated the evaluation of MR images of CVA-affected patients accompanied by a 3D model of the brainstem created using anatomical and vascular atlases. The output correlation of the clinical standard for CMP and evaluation by application, demonstrated by two independent clinical experts, has been shown to improve diagnostics using extended identification of both vascular and anatomical structures.An additional evaluation of the statistical parameter Fleiss Kappa proved the coherence of experts in making a diagnosis through application. This type of computer application, despite several shortcomings, probably has potential not only in the academic but also in the commercial sphere if it will strictly meet the requirements of clinical practice and the used examination standards.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmozkový kmencze
dc.subjectCMPcze
dc.subjectMRcze
dc.subjectregistrace obrazucze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectmozkové cévycze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectsoftwarecze
dc.subjectbrainstemeng
dc.subjectstrokeeng
dc.subjectMRIeng
dc.subjectimage registrationeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectbrain vesselseng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectsoftwareeng
dc.titleSemiautomatická analýza poškození cévních teritorií mozkového kmene pacientů po cévní mozkové příhoděcze
dc.titleSemi-automatic analysis of vascular territorial damage of the brainstem of patients after strokeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBouček Tomáš
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record