Show simple item record

Tymo Robotic Device in Physiotherapydc.contributor.advisorHorsáková Petra
dc.contributor.authorTerezie Nováková
dc.date.accessioned2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.available2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.identifierKOS-856765407605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97909
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím přístroje TYMO ve fyzioterapii v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě. V bakalářské práci jsou zpracovány 3 kazuistiky pacientů, u kterých byl zkoumán přínos terapie na zlepšení rovnovážných reakcí. Přehled současného stavu shrnuje poznatky o přístroji TYMO a mechanismech, které přístroj využívá. Dále se tato kapitola zabývá získaným poškozením mozku a podrobněji je rozpracována problematika cévní mozkové příhody. V Metodice jsou představeny metody užité pro testování a terapii, které byly využity v práci s pacienty. Speciální část obsahuje vstupní vyšetření, stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu, zaznamenání průběhu terapie a výstupní vyšetření. V části Výsledky jsou srovnána data Testu rovnováhy a Bergovy funkční škály rovnováhy, která byla získaná při vstupním a výstupním vyšetření pacientů. Tyto výsledky a jejich porovnání s odbornými studiemi je uvedeno v Diskuzi. V Závěru jsou shrnuty základní poznatky práce a zhodnoceno splnění původních cílů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the use of TYMO robotic device in post-stroke physiotherapy. Three case reports are described. It was examined the benefit of therapy for balance reaction improvement. The Current state part summarizes knowledge about TYMO robotic device and the mechanism of its work. This part is also devoted to acquired brain injury and stroke problematics is elaborated in more detail. The Methods part introduces examination and therapeutic methods, which are used for patients therapy. The Special part contains entrance examination, sets up short-term and long-term rehabilitation plan, describes therapeutic units and states final examination. In Results, there are compared data of Balance test and Berg balance scale, which were obtained in entrance and final examinations. These results are rated and compared with professional studies in Discussion part. In Conclusion there are summarized the basic knowledge of the thesis and evaluated for the fulfillment of the original aims.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPřístroj TYMOcze
dc.subjectCMPcze
dc.subjectbiofeedbackcze
dc.subjectpřístrojová rehabilitacecze
dc.subjectsilová plošinacze
dc.subjectTYMO Therapy Plateeng
dc.subjectstrokeeng
dc.subjectbiofeedbackeng
dc.subjectrehabilitation technology deviceseng
dc.subjectforce platformeng
dc.titleVyužití přístroje Tymo ve fyzioterapiicze
dc.titleTymo Robotic Device in Physiotherapyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠedivcová Milada Luisa
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record