Show simple item record

Blood loss measurement using electrical impedance tomographydc.contributor.advisorOrt Václav
dc.contributor.authorMartin Kučera
dc.date.accessioned2021-10-12T10:52:06Z
dc.date.available2021-10-12T10:52:06Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-961694576405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97856
dc.description.abstractZvýšením objemu extracelulární tekutiny transfuzí krve anebo infuzí Ringerova roztoku, dochází ke snížení relativní impedance měřené elektrickou impedanční tomografií (EIT). V případě, kdy by krvácení bylo doprovázeno opačnou změnou relativní impedance, by EIT představovala zajímavou diagnostickou metodu pro krvácení. EIT je zcela bezpečná, neinvazivní monitorovací technika, která umožňuje kontinuální monitorování přímo u lůžka pacienta 24 hodin denně. Metoda slouží k zobrazení elektrických vlastností tkání v těle pacienta. Snížením objemu krve vlivem krvácení v tomografické rovině EIT by mělo dojít k vzestupu relativní impedance. Cílem této práce bylo navrhnout studii, která by ověřila možnost měření krevních ztrát pomocí EIT. Experiment proběhl na oddělení hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a zúčastnilo se jej 8 mužských probandů. Během měření bylo odebráno probandům 450 ml plné krve s různou rychlostí odběru. Probandi během odběru spontánně dýchali. Výsledkem je, že odběr plné krve způsobí v tomografické rovině statisticky významné zvýšení relativní impedance na hladině významnosti 5 %. Průměrně se zvýšila relativní impedance během odběru o 94,97 % k poměru hodnotě průměrného dechu probanda.cze
dc.description.abstractThe increase of the extracellular fluid volume mediated by blood transfusion or infusion of Ringer's solution causes reduction of the relative impedance measured by electrical impedance tomography (EIT). In the case when the bleeding would be accompanied by an opposite change in the relative impedance, EIT would provide an interesting diagnostic method for bleeding. EIT is a completely secure, non-invasive monitoring technique that allows continuous observation directly at the patient's bedside 24 hours a day. The method is used to display the electrical properties of tissues in the patient's body. The reduction in blood volume due to bleeding in the EIT tomographic plane should increase the relative impedance. The aim of this work was to design a study which would verify the possibility of measuring blood loss using EIT. The experiment took place at the Department of Hematology and Blood Transfusion at the Military University Prague and was attended by 8 male probands. The probands had their whole blood taken in the extent of 450 ml with different collection rates. The probands breathed spontaneously during the blood draw . As a result, the blood sampling caused a statistically significant increase in relative impedance at the 5 % level of significance at the tomographic plane. On average, the relative impedance increased during sampling by 94,97 % to the ratio of the average breath value of each proband.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektrická impedanční tomografiecze
dc.subjectPulmoVista 500cze
dc.subjectkrvácenícze
dc.subjectdetekce krvácenícze
dc.subjectElectrical impedance tomographyeng
dc.subjectPulmoVista 500eng
dc.subjectbleedingeng
dc.subjectbleeding detectioneng
dc.titleMěření krevních ztrát metodou elektrické impedanční tomografiecze
dc.titleBlood loss measurement using electrical impedance tomographyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGrünes Richard
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record