Now showing items 1-20 of 26

  • Non-self-adjoint relativistic point interactions and their approximations by non-local potentials 

   Author: Heriban, Lukáš; Supervisor: Tušek, Matěj
   (CTU in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering., 2021)
   The research project deals with the Dirac operator with non–local potential given by the projec tion on a fixed scaled function from L 2 (R)∩ L 1 (R) multiplied by complex matrix A. The norm–resolvent limit of this ...
  • Generativní a diskriminativní modely pro množinová data 

   Author: Bureš, Jakub
   (2021)
   This research project deals with hybrid discriminative and generative modeling and its possible utilisation in multiple-instance learning. At first, technicalities of this approach are introduced, consequently a simple ...
  • Aplikace neuronových sítí při vývoji her 

   Author: Vatamaniuc, Nichita
   (2021)
   V současné době jsou videohry důležitou součástí zábavy. Nástroje pro vytváření videoher jsou k dispozici pro každého, proto vývoj her nevyžaduje velkou společnost. Spolu s videohrami je velký zájem o hluboké učení. Kombinace ...
  • Modelováni organizace prostorové fáze v primárnim vizuálnim kortexu 

   Author: Hajduk, Stefan
   (2021)
   Primární vizuální kortex je část mozku zaměřená na zpracování vizuálních informací. Je to nejvíce zkoumaná oblast vizuálního systému, ale její funkce jsou stále nedostatečně prozkoumány. Neurony v této části mozku jsou ...
  • Isingův model feromagnetizace látek 

   Author: Trödler, Jan
   (2021)
   Tento výzkumný úkol je rozčleněn do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní problémy Isingovamodelu a je představeno řešení jednorozměrné a dvourozměrné verze tohoto modelu. V druhé kapitole jsou stručně ...
  • Detekce anomálií pro množinová data 

   Author: Mašková, Michaela
   (2021)
   Detekce anomálií na vektorech je již dobře zmapovanou oblastí, detekce anomálií pro množinová data však představuje několik nových problémů. Množinou rozumíme skupinu vektorů, jejichž počet se v množinách se může lišit a ...
  • Simulace dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

   Author: Malik, Michal
   (2021)
   Tato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci dvoufázového dvoukomponentniho proudění typu kapalina-kapalina. V teoretické části byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První, ...
  • Statistické modelování dopravního toku na neřízené křižovatce typu T 

   Author: Wohlrath, Daniel
   (2021)
   Tato práce se zabývá statistickým modelováním kritických světlostí, které jsou hlavním předmětem teorie akceptování mezer, neboli Gap Acceptance. Nejdříve jsme definovali základní matematický model neřízené křižovatky typu ...
  • Algoritmy pro detekci mraků v datech ze satelitů Sentinel 

   Author: Lamich, Václav
   (2021)
   Přesná detekce mraků ze satelitních snímků je důležitý krok před jakoukoliv vědeckou analýzou těchto snímků. Mnoho existujících algoritmů, které jsou schopny detekovat oblačnost jsou závislé na informaci o teplotě. Družice ...
  • Odhad řídké parametrizace pravděpodobnostních modelů 

   Author: Kulička, Lukáš
   (2021)
   Výzkumný úkol se zabývá odhadem řídké parametrizace pravděpodobnostích modelů. V rámci práce je vypracován přehledný popis korespondencí mezi marginálními distribucemi pro parametry modelu a apriorními distribucemi pro ...
  • Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti ž,ukasiewiczovy výrokové logiky - syntax 

   Author: Šimon, Jáchym
   (2021)
   Tato práce se zabývá formalizací základů ž.ukasiewiczovy logiky a strojovým ověřením první poloviny prvního známého důkazu její úplnosti, t.j. ověřením celkem 23 lemmat s rozsáhlými syntaktickými důkazy, na jejichž výsledcích ...
  • Metody strojového učení pro algoritmické obchodování na trhu s elektřinou 

   Author: Obhlídal, Vojtěch
   (2021)
   Spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a celoevropskou integrací denních a vnitrodenních trhů s elektřinou se v posledních letech zvyšuje volatilita na všech typech energetických trhů. Zvýšená likvidita na ...
  • Přenos znalosti mezi bayesovskými filtry 

   Author: Lainová, Eva
   (2021)
   Tento výzkumný úkol popisuje a porovnává dvě metody pro přenos znalosti založené na bayesovském přístupu. Kromě přenosu znalosti se oba algoritmy snaží zamezit negativnímu přenosu tj. zhoršení odhadu. Plně pravděpodobnostní ...
  • Adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

   Author: Siváková, Tereza
   (2021)
   Tento výzkumný úkol se zabývá optimálním rozhodováním z pohledu volby preferencí pro plně pravděpodobnostní návrh. Tento návrh zavádí tzv. ideální distribuci chování, která přiřazuje vysoké hodnoty preferovanému chování a ...
  • Matematické modelování v elektrokardiologii 

   Author: van der Meer, Niels
   (2021)
   Se zvyšující se životní úrovní v rozvojových zemích roste i počet obětí kardiovaskulárních onemocnění. Výsledné lidské a ekonomické ztráty vyžadují, aby se výzkum ubíral směrem k lepšímu porozumění srdeční činnosti. Jednu ...
  • Statistické a strojové rozpoznávání mechanických vlastností materiálů v PM prostoru 

   Author: Dolejš, Erik
   (2021)
   Hlavním cílem tohoto výzkumného úkolu je vyhodnocení elastických vlastností materiálů za použití Preisach-Mayergoyzova (PM) prostoru. Nejdříve je představena hystereze a její PM popis a dále nástroje pro identifikaci PM ...
  • Matematické modelování transportu kontrastní látky a jejího přestupu skrz cévní stěnu v cévním proudění 

   Author: Kovář, Jan
   (2021)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním transportu kontrastní látky a jejího přestupu přes cévní stěnu v cévním proudění na dvourozměrné výpočetní oblasti. Uloha je řešena v kontextu perfuzního vyšetření myokardu za ...
  • Rešení Heunovy diferenciální rovnice a teorie ortogonálních polynomů 

   Author: Šnauko, Patrik
   (2021)
   Práce se zaměřuje na teorii ortogonálních polynomů a to zejména na využití této teorie při hledání lokálního řešení Heunovy diferenciální rovnice. Jedná se o diferenciální rovnici druhého řádu v komplexním oboru se čtyřmi ...
  • Vznikající diverzita v evolučních algoritmech 

   Author: Zogatová, Dominika
   (2021)
   Evoluční algoritmy jsou založeny na základních principech biologické evoluce. Tyto algoritmy jsou známy tím, že mají tendenci konvergovat do lokálních optim a často nejsou schopny nalézt globální řešení. Jedním z návrhů ...
  • Přenos znalostí pro Q-learning 

   Author: Jedlička, Adam
   (2021)
   Tato práce je zaměřená na přenosové učení, i.e. přenost znalostí z vyřešeného úkolu na další, nevyřešený, úkol za účelem zrychlení učícího se procesu nebo nalezení lepšího řešení. Konkrétně se práce zaměřuje na tyto metody ...