Now showing items 6-25 of 26

  • Generativní a diskriminativní modely pro množinová data 

   Author: Bureš, Jakub
   (2021)
   This research project deals with hybrid discriminative and generative modeling and its possible utilisation in multiple-instance learning. At first, technicalities of this approach are introduced, consequently a simple ...
  • Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace 

   Author: Suchomelová, Monika
   (2021)
   Práce se zabývá dynamikou rovinných křivek nazývanou hyperbolický pohyb podle křivosti (HMCF). Po matematickém úvodu je uvedena studovaná úloha. Následně je odvozeno analytické řešení pro jisté počáteční podmínky. Další ...
  • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

   Author: Šepák, Dominik
   (2021)
   V rámci této práce je představeno několik existujících metod pro trénování prediktorů robustních vůči změně prostředí. V průběhu textu jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení s učitelem a robustní predikce. Tyto ...
  • Infinite sequences and symmetries in their languages 

   Author: Vavryčuková, Viola
   (2022)
   Cílem této práce je prozkoumat některé vlastnosti nekonečných slov nad abecedou fA, C, G, Tg, která je motivována strukturou DNA. V kapitole 2 podáváme přehled některých hlavních pojmů a výsledků kombinatoriky na slovech ...
  • Interpretovatelné odhady modelů 

   Author: Novotný, Stanislav
   (2021)
   Tento výzkumný úkol se zabývá speciální aritmetickou vrstvou neuronových sítích schopnou aproximovat polynomy, která se oproti jiným aritmetickým vrstvám umožňujícím aproximaci polynomů vyznačuje lepší extrapolací a odlišným ...
  • Isingův model feromagnetizace látek 

   Author: Trödler, Jan
   (2021)
   Tento výzkumný úkol je rozčleněn do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní problémy Isingovamodelu a je představeno řešení jednorozměrné a dvourozměrné verze tohoto modelu. V druhé kapitole jsou stručně ...
  • Matematické modelování transportu kontrastní látky a jejího přestupu skrz cévní stěnu v cévním proudění 

   Author: Kovář, Jan
   (2021)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním transportu kontrastní látky a jejího přestupu přes cévní stěnu v cévním proudění na dvourozměrné výpočetní oblasti. Uloha je řešena v kontextu perfuzního vyšetření myokardu za ...
  • Matematické modelování v elektrokardiologii 

   Author: van der Meer, Niels
   (2021)
   Se zvyšující se životní úrovní v rozvojových zemích roste i počet obětí kardiovaskulárních onemocnění. Výsledné lidské a ekonomické ztráty vyžadují, aby se výzkum ubíral směrem k lepšímu porozumění srdeční činnosti. Jednu ...
  • Metody strojového učení pro algoritmické obchodování na trhu s elektřinou 

   Author: Obhlídal, Vojtěch
   (2021)
   Spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a celoevropskou integrací denních a vnitrodenních trhů s elektřinou se v posledních letech zvyšuje volatilita na všech typech energetických trhů. Zvýšená likvidita na ...
  • Modelováni organizace prostorové fáze v primárnim vizuálnim kortexu 

   Author: Hajduk, Stefan
   (2021)
   Primární vizuální kortex je část mozku zaměřená na zpracování vizuálních informací. Je to nejvíce zkoumaná oblast vizuálního systému, ale její funkce jsou stále nedostatečně prozkoumány. Neurony v této části mozku jsou ...
  • Non-self-adjoint relativistic point interactions and their approximations by non-local potentials 

   Author: Heriban, Lukáš; Supervisor: Tušek, Matěj
   (CTU in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering., 2021)
   The research project deals with the Dirac operator with non–local potential given by the projec tion on a fixed scaled function from L 2 (R)∩ L 1 (R) multiplied by complex matrix A. The norm–resolvent limit of this ...
  • Odhad řídké parametrizace pravděpodobnostních modelů 

   Author: Kulička, Lukáš
   (2021)
   Výzkumný úkol se zabývá odhadem řídké parametrizace pravděpodobnostích modelů. V rámci práce je vypracován přehledný popis korespondencí mezi marginálními distribucemi pro parametry modelu a apriorními distribucemi pro ...
  • Přenos znalosti mezi bayesovskými filtry 

   Author: Lainová, Eva
   (2021)
   Tento výzkumný úkol popisuje a porovnává dvě metody pro přenos znalosti založené na bayesovském přístupu. Kromě přenosu znalosti se oba algoritmy snaží zamezit negativnímu přenosu tj. zhoršení odhadu. Plně pravděpodobnostní ...
  • Přenos znalostí pro Q-learning 

   Author: Jedlička, Adam
   (2021)
   Tato práce je zaměřená na přenosové učení, i.e. přenost znalostí z vyřešeného úkolu na další, nevyřešený, úkol za účelem zrychlení učícího se procesu nebo nalezení lepšího řešení. Konkrétně se práce zaměřuje na tyto metody ...
  • Rešení Heunovy diferenciální rovnice a teorie ortogonálních polynomů 

   Author: Šnauko, Patrik
   (2021)
   Práce se zaměřuje na teorii ortogonálních polynomů a to zejména na využití této teorie při hledání lokálního řešení Heunovy diferenciální rovnice. Jedná se o diferenciální rovnici druhého řádu v komplexním oboru se čtyřmi ...
  • Simulace dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

   Author: Malik, Michal
   (2021)
   Tato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci dvoufázového dvoukomponentniho proudění typu kapalina-kapalina. V teoretické části byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První, ...
  • Statistické a strojové rozpoznávání mechanických vlastností materiálů v PM prostoru 

   Author: Dolejš, Erik
   (2021)
   Hlavním cílem tohoto výzkumného úkolu je vyhodnocení elastických vlastností materiálů za použití Preisach-Mayergoyzova (PM) prostoru. Nejdříve je představena hystereze a její PM popis a dále nástroje pro identifikaci PM ...
  • Statistické modelování dopravního toku na neřízené křižovatce typu T 

   Author: Wohlrath, Daniel
   (2021)
   Tato práce se zabývá statistickým modelováním kritických světlostí, které jsou hlavním předmětem teorie akceptování mezer, neboli Gap Acceptance. Nejdříve jsme definovali základní matematický model neřízené křižovatky typu ...
  • Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti ž,ukasiewiczovy výrokové logiky - syntax 

   Author: Šimon, Jáchym
   (2021)
   Tato práce se zabývá formalizací základů ž.ukasiewiczovy logiky a strojovým ověřením první poloviny prvního známého důkazu její úplnosti, t.j. ověřením celkem 23 lemmat s rozsáhlými syntaktickými důkazy, na jejichž výsledcích ...
  • Testování úcinnosti odhadovacích metod pro GIG-distribuovaná data 

   Author: Lhotáková, Anežka
   (2022)
   Tato práce je věnována rozšíření znalostí o Zobecněném inverzním Gaussovu (GIG) rozdělení. Zaměřuje se především na zpřesnění aproximace škálovací konstanty a vlastnosti funkce, která tuto škálovací konstantu popisuje. V ...