Show simple item record

Virtual and Augmented Reality in Teaching of Professional Articlesdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorRadek Semelka
dc.date.accessioned2021-09-12T23:43:06Z
dc.date.available2021-09-12T23:43:06Z
dc.date.issued2021-09-12
dc.identifierKOS-960525286505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97532
dc.description.abstractTato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřeno na pojmy jako je motivace, motivace při učení a s tím spojené téma gamifikace – učení na hrách a moderních technologií. Dále je práce zaměřena na teoretické informace virtuální, rozšířené, smíšení reality a pro-dloužené/rozšířené reality. U virtuální a rozšířené se v práci věnuji více v detailu jako je historie a jejich možné použití pro vzdělávání. V praktické části je využito vlastního dotazníkového šetření ke zjištění znalos-tí nových technologií u žáků a zaměstnanců firmy. Poslední část je zaměřena na návrh použití rozšířené reality jako praktického tréninku E-mobility využívané pro vzdělávání zaměstnanců firmy a také žáků SOU. V návrhu je popsán stručný obsah a základní prvky projektu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of virtual and augmented reality in education in vocational subjects and further use in adult education in secondary vocational school and the company ŠKODA AUTO a.s. It is divided into two parts, theo-retical and practical. The theoretical part is focused on concepts such as motivation, motivation in learning and the related topic of gamification - learning in games and modern technologies. Furthermore, the bachelor thesis is focused on theoretical information virtual, augmented, mixed reality and extended reality. For the virtual and the extended, I was focused more on the detail, history and possible usage in edu-cation. In the practical part, the own questionnaire survey is used to determine the knowledge of new technologies with students and employees of the company. The last part of this bachelor's thesis is focused on the design of the use of augmented reality as a practical training of E-mobility used for the education of com-pany employees and also secondary vocational school students. The proposal de-scribes the brief content and basic elements of the project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVirtuální realitacze
dc.subjectrozšířená realitacze
dc.subjectsmíšená realitacze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectaplikacecze
dc.subjectprodloužená realitacze
dc.subjectgamifikacecze
dc.subjectaktivizacecze
dc.subjectučenícze
dc.subjectvzdělávánícze
dc.subjectVirtual realityeng
dc.subjectaugmented realityeng
dc.subjectmixed realityeng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectextended realityeng
dc.subjectGamificationeng
dc.subjectactivationeng
dc.subjectlearningeng
dc.subjecteducationeng
dc.titleVirtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětůcze
dc.titleVirtual and Augmented Reality in Teaching of Professional Articleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtyks Zbyněk
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record