Show simple item record

Influence of diamond cutting edge geometry on the quality of the machined surfacedc.contributor.advisorPitrmuc Zdeněk
dc.contributor.authorMatěj Pechan
dc.date.accessioned2021-09-02T22:53:24Z
dc.date.available2021-09-02T22:53:24Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-1087892610605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97218
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce se věnuje teorii frézování, vlastnostem slitin hliníku určených pro tlakové lití, vlastnostem, parametrům a způsobu použití řezných nástrojů a řezných kapalin. V závěru teoretické části jsou popsány technologie a dosažitelné kvalitativní parametry mechanických dokončovacích metod rovinných ploch. Praktická část diplomové práce se věnuje popisu výroby skříní převodovek ve firmě Škoda Auto a.s. se zaměřením na proces obrábění. Následuje analýza chemického složení a mechanických vlastností obráběného materiálu v porovnání s hodnotami udávanými normou. Tato část dále pokračuje kapitolou zaměřenou na geometrie diamantových břitů společně s dosaženou kvalitou povrchu a jejich trvanlivostí. V závěru jsou zmíněna ekonomická hlediska experimentu a doporučení pro společnost Škoda Auto a.s.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of the diploma thesis deals with the theory of milling, properties of aluminium alloys intended for die casting, properties, parameters and methods of using cutting tools and cutting fluids. At the end of the theoretical part, the technologies and achievable quality parameters of mechanical finishing methods of planar surfaces are described. The practical part of the diploma thesis deals with the description of the production of gearboxes in the company Škoda Auto a.s. with a focus on the machining process. The following is an analysis of chemical composition and mechanical properties of machined material in comparison with the values given by standard. This part continues with a chapter focused on the geometry of diamond blades together with the achieved quality parameters and tool life. In the end, the economic aspects of the experiment and recommendations for the company Škoda Auto a.s. are described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvysokorychlostní frézovánícze
dc.subjectpolykrystalický diamantcze
dc.subjectPKDcze
dc.subjecttrvanlivostcze
dc.subjectkvalita obrobené plochycze
dc.subjecthigh-speed millingeng
dc.subjectpolycrystalline diamondeng
dc.subjectPCDeng
dc.subjecttool lifeeng
dc.subjectquality of machined surfaceeng
dc.titleVliv geometrie diamantových břitů na kvalitu obrobené plochycze
dc.titleInfluence of diamond cutting edge geometry on the quality of the machined surfaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVrána Matěj
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record