Show simple item record

The calculation for the relevant items of the family housedc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorAneta Sluková
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:05Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:05Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-879169096705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95731
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. Cílem je zkalkulovat tržní ceny položek a porovnat je s cenami směrnými. Směrné ceny byly převzaty z cenových soustav společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, vztahující se k oceňování a k oceňovacím programům. V praktické části jsou porovnány u jednotlivých vybraných nosných položek tržní ceny s cenami směrnými. Zjišťuje se, kde se jednotlivé přímé náklady liší. Na závěr je shrnutí porovnání cen u přímých nákladů a vyhodnocení práce.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the individual cost calculation of selected main items. Seven main items were selected from the processed item budget for the construction of a family house located in the village of Volenice. The aim of the thesis is to calculate the market prices of items and compare them with guide prices. The guide prices were taken from the price systems of ÚRS CZ a.s. and RTS, a.s. The theoretical part explains the concepts that relate to valuation and valuation programs. In the practical part, they are compared for individual selected main items of market prices with guide prices. It is determined where the individual direct costs differ. Finally, there is a summary of price comparisons for direct costs and evaluation of work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIndividuální kalkulacecze
dc.subjectkalkulační vzoreccze
dc.subjectcenové soustavycze
dc.subjectcenová soustava ÚRS a.s.cze
dc.subjectcenová soustava RTS DATAcze
dc.subjectÚRS CZ a.s.cze
dc.subjectRTS a.s.cze
dc.subjectprogram KROS 4cze
dc.subjectprogram BUILDpower Scze
dc.subjectlimitka materiálucze
dc.subjectIndividual calculationeng
dc.subjectcalculation formulaeng
dc.subjectprice systemeng
dc.subjectÚRS price systémeng
dc.subjectRTS DATA price systemeng
dc.subjectÚRS CZ a.s.eng
dc.subjectRTS a.s.eng
dc.subjectprogram KROS 4eng
dc.subjectprogram BUILDpower Seng
dc.subjectmaterial limiteng
dc.titleKalkulace nosných položek rodinného domucze
dc.titleThe calculation for the relevant items of the family houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRáb Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record