Show simple item record

Analysis of Deflections of Doubly Reinforced Concrete Beams including the Effects of Creep and Shrinkage of Concretedc.contributor.advisorHolan Jakub
dc.contributor.authorStanislav Voráček
dc.date.accessioned2021-06-14T22:51:58Z
dc.date.available2021-06-14T22:51:58Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifierKOS-879169107005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95258
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou průhybů železobetonových konstrukcí. Cílem práce je podrobné teoretické prozkoumání problematiky průhybu. Dále, vytvoření programu, do kterého je implementován výpočtový postup pro posouzení průhybu a v neposlední řadě analýza průhybu pomocí vytvořeného programu. Práce obsahuje podrobný popis a ukázku postupu přímého výpočtu průhybu pro jednostranně a oboustranně vyztužené železobetonové nosníky obdélníkového průřezu se zohledněním vlivu dotvarování a smršťování betonu. Obsahem práce je též popis a ukázka zjednodušeného posouzení průhybu dle podmínky ohybové štíhlosti. Tyto metody vychází z nejčastěji používaného postupu, který je popsaný v normě ČSN EN 1992-1-1, v kapitole 7.4 [1]. V rámci této bakalářské práce byl vytvořen program MSPruhyb pro přímý výpočet průhybů jednostranně a oboustranně vyztužených železobetonových nosníků obdélníkového průřezu včetně vlivu dotvarování a smršťování betonu. Tento program je popsán v příloze této práce včetně ukázky grafického uživatelského rozhraní. Součástí práce jsou i parametrické studie, které slouží pro analýzu průhybu a též jako praktická ukázka použití programu MSPruhyb. Hlavním přínosem této práce je především vytvoření efektivně fungujícího programu, který uživateli poskytne možnost rychlého výpočtu průhybu na základě všech důležitých vstupních hodnot, a to včetně kontroly těchto hodnot, kontroly celého výpočtu, přehledného uvedení všech potřebných vzorců a uživatelského rozhraní, které umožňuje rychlou orientaci, uložení sad výsledků a jejich rychlé opětovné načtení. Výhodou je též snadné použití programu v systému Windows, bez nutnosti instalovat jakýkoliv další software zprostředkující otevření nebo používání této aplikace. Dalším přínosem je přehledné zpracování celého normového postupu, uvedení kompletního postupu a v neposlední řadě podrobný popis vlivu vstupních parametrů na průhyb konstrukce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the issues of deflections of the reinforced concrete structures. The aim of the work is detailed theoretical examination of the problem of deflections. Furthermore, the creation of the program in which it is implemented calculation procedure for deflection assessment and in last but not least the analysis of the deflection in created program. The work contains a detailed description and an example of the procedure of direct deflection calculation for single and doubly reinforced concrete beams of rectangular cross section, taking into account the influence of creep and shrinkage of concrete. The content of the work is also a description and an example of simplified deflection assessment according to the condition of bending slenderness. These methods are based on the most commonly used procedure, which is described in the standard ČSN EN 1992-1-1, in chapter 7.4 [1]. As a part of this bachelor thesis a computer program named MSPruhyb for direct calculation of deflections of single and doubly reinforced concrete beams of rectangular cross section, taking into account the influence of creep and shrinkage of concrete was developed. This program is described in the appendix of this thesis, including an example of graphical user interface. The work includes parametric studies, which are used for analysis of deflection and also as a practical example of using the program MSPruhyb. The main contribution of this work is the creation of an effective computer program, that provides the user an ability to quickly calculate the deflection based on all important input values, all that with including checking these values, control of the whole calculation, clear presentation of all necessary formulas and user interface, which allows quick orientation, saving results sets and their quick loading. The other advantage is easy to use program in Windows system, without the need to install any other software that mediates opening or using of this application. Another benefit of this work is the clear processing of the entire standard procedure, the introducing of the complete procedure and last but not least, a detailed description of the influence of the input parameters on the deflection of the structure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprůhybcze
dc.subjectpočítačový programcze
dc.subjectaplikace C#cze
dc.subjectMSPruhybcze
dc.subjectmezní stav použitelnosticze
dc.subjectoboustranně vyztužený nosníkcze
dc.subjectželezobetonový nosníkcze
dc.subjectdotvarování a smršťovánícze
dc.subjectdeflectioneng
dc.subjectcomputer programeng
dc.subjectC# applicationeng
dc.subjectMSPruhybeng
dc.subjectserviceability limit stateeng
dc.subjectdoubly reinforced beameng
dc.subjectreinforced concrete beameng
dc.subjectcreep and shrinkageeng
dc.titleAnalýza průhybů oboustranně vyztužených železobetonových nosníků včetně vlivu dotvarování a smršťování betonucze
dc.titleAnalysis of Deflections of Doubly Reinforced Concrete Beams including the Effects of Creep and Shrinkage of Concreteeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtefan Radek
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record