Show simple item record

Dielectric properites of composite materials for FDM 3D printingdc.contributor.advisorTichý Tomáš
dc.contributor.authorKristián Solar
dc.date.accessioned2021-01-27T23:51:19Z
dc.date.available2021-01-27T23:51:19Z
dc.date.issued2021-01-27
dc.identifierKOS-857605386305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92811
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením na FDM technologii. Dále autor čtenáře seznamuje s materiály pro 3D tisk, které jsou rozděleny do skupin podle jejich složení a využití. Z těchto materiálů jich je poté pár vybráno a vysokonapěťově testováno v laboratoři. Výsledkem je elektrická pevnost pro každý materiál zvláště. Pro tyto materiály je poté v ekonomické části provedena kalkulace nákladů na jeden kus výrobku v závislosti na změřené elektrické pevnosti a citlivostní analýza. Výsledkem by mělo být technickoekonomické zhodnocení pro každý materiál, tudíž výsledná cena za určitý výrobek o předem zvolené elektrické pevnosti.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with electrical parameters for various materials, especially composites, for the 3D printing method FDM and their economic evaluation. First, the main categories of 3D printing are described with a closer focus on FDM technology. Furthermore, the author introduces the reader to the materials for 3D printing, which are divided into groups according to their composition and use. A few of these materials are then selected and tested for high voltage in the laboratory. The result is electrical strength for each material separately. For these materials, the economic part then calculates the cost per piece of product depending on the measured electrical strength and sensitivity analysis. The result should be a technical and economic evaluation for each material, hence the final price for a certain product with a pre-selected electrical strength.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectelektrická pevnostcze
dc.subjectkompozitní materiálycze
dc.subjectnapěťové zkouškycze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectprovozní nákladycze
dc.subjectinvestiční nákladycze
dc.subjectkalkulace celkových nákladů na výrobucze
dc.subjectekonomické zhodnocení výrobycze
dc.subject3D printingeng
dc.subjectelectrical strengtheng
dc.subjectcomposite materialseng
dc.subjectvoltage testseng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectoperating costseng
dc.subjectinvestment costseng
dc.subjectcalculation of product costseng
dc.subjecteconomic evaluation of productioneng
dc.titleElektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDMcze
dc.titleDielectric properites of composite materials for FDM 3D printingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMikeš Jan
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record