Show simple item record

Personal Spatial Zones in Human-Robot Interaction Scenariosdc.contributor.advisorHoffmann Matěj
dc.contributor.authorAdam Rojík
dc.date.accessioned2021-01-26T23:51:45Z
dc.date.available2021-01-26T23:51:45Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-1062775369205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92799
dc.description.abstractSociální roboti jsou inteligentní agenti vyvinutí pro interakci s lidmi sociálně přijatelným způsobem. Odvětví interakce člověk-robot se stává stále důležitějším, protože se od robotů očekává, že budou zanechávat pozitivní dojem a budou adekvátně komunikovat i za náročných okolností. Neverbální podněty, jako jsou pohyby, gesta a držení těla, jsou součástí oboru zvaného proxemika a představují klíčovou součást komunikace člověka s robotem. V této práci studujeme zejména dva aspekty: mezilidské vzdálenosti a reakce na dotyk. Experimenty s humanoidními roboty různých velikostí, Nao a Pepper, byly provedeny ve dvou scénářích. Měli jsme přibližně 100 účastníků, kteří vyplnili osobnostní dotazníky (TIPI) a ohodnotili chování robota pomocí dotazníku Godspeed. V prvním scénáři účastníci hráli s robotem jednoduchou hru, zatímco robot reagoval na narušení svých osobních prostorových zón (osobní a intimní) - pohledem a záklonem. Zkoumali jsme vhodnost chování robotů a to, zda účastníci očekávají, že se tyto zóny budou měnit s velikostí robota. V průměru se účastníci zastavili 76 cm od Nao a 74 cm od Peppera, což je v osobní zóně pro lidi a naznačuje to, že na velikosti robota nezáleží. Záklon byl často správně interpretován jako signalizace narušení intimní zóny robota. Ve druhém scénáři byli účastníci požádáni, aby se přiblížili k robotovi, který se díval jinam, a dotkli se jeho ruky. Robot zareagoval záklonem s pohybem rukou. Účastníci následně posoudili konkrétní formu této reakce. Do odvětví interakce člověka s robotem jsme přispěli novou reakcí záklonem a našli jsme prostor pro rozvoj výzkumu reakcí na neočekávaný dotyk u robotů.cze
dc.description.abstractSocial robots are intelligent agents developed to interact with people in a socially acceptable way. The human-robot interaction field is becoming increasingly important, for the robots are expected to create a positive impression and communicate adequately even under challenging circumstances. Nonverbal cues, such as movements, gestures, and body posture, are part of a research field called proxemics and constitute a key component of human-robot communication. In this work, we study two aspects in particular: interpersonal distances and responses to touch. Experiments with two humanoid robots of different sizes, Nao and Pepper, were conducted in two scenarios. Around 100 participants took part and filled personality questionnaires (TIPI) and rated the robot behavior using the Godspeed questionnaire. In the first scenario, participants played a simple game with the robot, while the robot responded to an intrusion of its personal spatial zones (personal and intimate) by gazing and leaning back. We studied the appropriateness of the robot behaviors and whether the participants expect these zones to scale with robot size. On average, participants stopped 76 cm away from the Nao and 74 cm from the Pepper, which is within the personal zone for humans and suggests that the robot size is not taken into account. The lean-back behavior was often correctly recognized as signaling the intrusion of the robot’s intimate zone. In the second scenario, participants were asked to approach a robot that was looking away and touch the robot’s hand. The robot displayed a startle reaction, and the particular form of this reaction was assessed. We introduced lean-back behavior into the field and found possible paths in the matter of unexpected touch that can be explored further.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPeripersonální prostorcze
dc.subjectHumanoidní roboticze
dc.subjectProxemikacze
dc.subjectMezilidské vzdálenosticze
dc.subjectFyzický dotykcze
dc.subjectPersonal spatial zoneseng
dc.subjectHumanoid robotseng
dc.subjectproxemicseng
dc.subjectInterpersonal distanceseng
dc.subjectPhysical toucheng
dc.titleOsobní prostorové zóny v interakci člověka s robotemcze
dc.titlePersonal Spatial Zones in Human-Robot Interaction Scenarioseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSciutti Alessandra
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record