Show simple item record

The Power Plants and the Distribution buildings in Prague from the end of the 19th Century to 1945dc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorMarie Černeková
dc.date.accessioned2020-12-09T23:19:12Z
dc.date.available2020-12-09T23:19:12Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.identifierKOS-510485260505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92200
dc.description.abstractRozvoj techniky na přelomu 19. a 20. století je úzce spojen s rozvojem a využitím elektrické energie. Svázán je zejména s elektrárnami, rozvodnami a trafostanicemi, které jsou předmětem tohoto výzkumu. Výroba elektrické energie v Čechách a především v Praze byla započata v prvních lokálních stejnosměrných elektrárna pod vedením Františka Křižíka. Po vzniku ústřední Holešovické elektrárny v Praze bylo třeba rozvést velké množství elektrické energie po celém městě, proto je největší rozkvět distribučních stanic v době „první republiky“. Co jsou vlastně distribuční stanice? Pod tímto termínem jsou „schovány“ objekty a budovy trafostanic, rozvoden i měníren. Obálka (tj. vlastní stavba) těchto technologií je často totožná pro všechny druhy distribučních stanic, často bývají funkci sdružené pod jednu střechu. Právě ztvárnění obálky a vnitřní řešení bývá předmětem památkové ochrany. Objekty jsou totiž stavěny v duchu historismu, ale nalezneme i modernistické, případně jiné, jež přebírají prvky funkcionalistického stylu či jsou čistě funkcionalistické. V současné době je část elektráren i distribučních budov stále ještě funkční, některé však chátrají, jiné našly nové využití. Tato práce ukazuje možné postupy, návody a zkušenosti, jak s tímto dědictvím nakládat z architektonického pohledu. Na základě toho je formulován závěr, že demolice objektu je až zcela krajní řešení. Vhodná adaptace je naopak velmi přínosná, což se dále pozitivně projevuje v lokální ekonomice. Demolicí objektů ztrácí totiž sídlo zajímavé prvky architektonické vrstvy, formované rozmachem elektrifikace.cze
dc.description.abstractDevelopment of technology at the turn of the 19th and 20th centuries is closely linked to the development and use of electricity. Its linked mainly with power plants, substations and transformer stations which are the subject of this research. Electricity generation in the Czech Republic and especially in Prague was started in the first local direct current power plants under the leadership of Frantisek Krizik. After the establishment of the central Holesovice power plant in Prague, it was necessary to distribute a large amount of electricity throughout the city. Therefore, the peak of distribution stations is in the time of the First Republic. What exactly are distribution stations? Included are objects and buildings of transformer stations, substations and power converter rooms. Shell (i.e. outer construction) of these technologies is often the same for all types of distribution stations. The actual shell and interior design are subject to monument protection. The buildings are build in the spirit of historicism, but we can also find modernist or other ones that take over elements of the functionalist style or they are purely functionalist. At present, some of the power plants and distribution buildings are still functional but some are deteriorating while others have found new uses. This research shows possible procedures, instructions and experience of how to deal with these monuments from an architectural point of view. Based on this, a conclusion is formed that the demolition of the building is completely extreme solution. Suitable adaptation on the other hand is very beneficial and further reflected in the positive effect on the local economy. With demolition of the buildings the area loses interesting elements of the architectural layer formed by the boom of electrification.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectElektrárnacze
dc.subjecttrafostanicecze
dc.subjectměnírnacze
dc.subjectrozvodnacze
dc.subjectadaptacecze
dc.subjectPower planteng
dc.subjecttransformer stationeng
dc.subjectpower converter roomeng
dc.subjectsubstationseng
dc.titlePražské stavby pro výrobu a distribuci elektřiny a možnosti jejich konverzecze
dc.titleThe Power Plants and the Distribution buildings in Prague from the end of the 19th Century to 1945eng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Eva
theses.degree.disciplineTrvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record