Show simple item record

Coordination of IRS and Other Subjects to Ensure Safety at Large Social, Cultural and Sports Eventsdc.contributor.advisorVegrichtová Barbora
dc.contributor.authorJana Klimakovská
dc.date.accessioned2020-11-06T10:52:05Z
dc.date.available2020-11-06T10:52:05Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifierKOS-960524524005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91935
dc.description.abstractTématem diplomové práce jsou bezpečnostní opatření při událostech, při kterých se shromažďuje velké množství osob, a to v souvislosti s problematikou měkkých cílů. V teoretické části bude nastíněna oblast bezpečnosti, optikou České republiky i Evropské unie, za využití odborné literatury a platné legislativy, a následně bude uvedeno, jak a čím může být bezpečnost ohrožena a kdo má schopnost zajistit její ochranu. Samostatná kapitola bude věnována problematice měkkých cílů. Dále bude nastíněn postup a řešení opatření při přípravě eventu. V praktické části budou uvedena bezpečnostní opatření u konkrétního eventu s významnou mezinárodní účastí. V závěru práce budou identifikována slabá místa v systému současných bezpečnostních opatření a navržena obecná doporučení pro efektivnější systém při přípravách eventů.cze
dc.description.abstractThe thesis theme is the safety and security measures for the events. The work focuses on the events with large number of gathering people, in connection with the issue of soft targets. The theoretical part will outline the area of safety and security, through the optics of the Czech Republic and the European Union, using professional literature and applicable legislation. Definition of the basic concepts related to safety and security will be identified. How and by what means the safety and security may be compromised will be addressed together with defining who could ensure it. A separate chapter will focus on the soft targets. Furthermore, the work will outline the procedure and the measures in the preparation of the event. The practical part will list the security measures for a specific event with significant international participation. At the end of the work, weaknesses in the system of current security measures will be identified and general recommendations for a more effective system in the preparation of events will be proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpečnostcze
dc.subjecteventcze
dc.subjectIZScze
dc.subjectměkké cílecze
dc.subjectmimořádná událostcze
dc.subjectopatřenícze
dc.subjectSafetyeng
dc.subjecteventeng
dc.subjectIRSeng
dc.subjectsoft targetseng
dc.subjectemergency situationeng
dc.subjectprecautioneng
dc.titleKoordinace složek IZS a dalších subjektů k zajištění bezpečnosti při společenských, kulturních a sportovních akcích velkého rozsahucze
dc.titleCoordination of IRS and Other Subjects to Ensure Safety at Large Social, Cultural and Sports Eventseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePlecitý David
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record