Show simple item record

Potential Risk Factors Identification in the Work of Non-medical Health Professions at the Anesthesiology-Resuscitation Department



dc.contributor.advisorNetušilová Veronika
dc.contributor.authorTomáš Čermák
dc.date.accessioned2020-11-06T08:53:46Z
dc.date.available2020-11-06T08:53:46Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.identifierKOS-960524514105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91794
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na rizika neklinická - bezpečnostní, protože právě ta jsou oproti rizikům klinickým NLZP, ale i managementem zdravotnických zařízení, značně podceněna. Přitom právě jejich dopady mohou být pro zdravotnické zařízení závažné až fatální. Prvním cílem práce je zjistit, zda se rizika identifikovaná pracovní skupinou, podrobená analytické metodě FMEA (z angl. Failure Mode and Effect Analysis) a systematicky vyhodnocená jako nejzávažnější, shodují s těmi, která za nejzávažnější považují oslovení NLZP. Součástí tohoto cíle je sestavit sadu zobecnitelných rizik a jejich nejzávažnějších ovlivňujících faktorů. K těmto jsou v závěru práce navržena dílčí opatření k jejich zmírnění či eliminaci. Druhým cílem práce je zmapovat postoj samotných NLZP k problematice těchto rizik. Zda jsou s nimi zaměstnavatelem systematicky seznámeni, školeni, a zda o nich a zejména jejich možných následcích mají reálné povědomí. V souvislosti s nejvýznamnějším zjištěním v této práci jsou závěrem práce uvedena doporučení a návrhy pro optimalizaci stavu řešení problematiky v podmínkách českých zdravotnických zařízení. Výzkum je zaměřen na NLZP pracující na ARO pro dospělé, a to v sedmi významově srovnatelných nemocnicích v České republice. Výzkumný soubor je tvořen 217 respondenty. Sběr dat je zajištěn dotazníkovým šetřením.cze
dc.description.abstractThe Diploma Thesis deals with the issue of risks and the most considerable risk factors in a profession of non-medical health care professions at the anesthesiology-resuscitation departments for adults. The Thesis is targeted on non-clinical safety risks, because they are significantly underestimated in comparison with clinical risks by non-medical health care professions, but also by the management of hospitals. At the same time, their effects can be for hospitals threatening and even fatal. The first aim of the Thesis is to find out whether the risks identified by the author's working group, subjected to the FMEA method and systematically evaluated as the most serious, coincide with those that consider the addressing of non-medical health care professions to be the most serious. Part of this aim is to compile a set of generalizable risks and their most serious factors. At the end of the work are proposed measures to mitigate or eliminate them. The second aim of the Thesis is to map the attitude of non-medical health care professions themselves to the issue of these risks. Whether they are systematically acquainted with them, trained, and whether they have a real awareness of them and especially their possible consequences. In connection with the most important findings in this Thesis, the conclusion of the Thesis are recommendations and suggestions for optimizing the state of the problem in the conditions of Czech hospitals. The research is targeted on non-medical health care professions working at the anesthesiology-resuscitation departments for adults in seven semantically comparable hospitals in the Czech Republic. The research sample consists of 217 respondents. Data collection is ensured by a questionnaire survey.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectovlivňující faktorcze
dc.subjectneklinické rizikocze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectanesteziologicko-resuscitační oddělenícze
dc.subjectmanagementcze
dc.subjectnelékařská zdravotnická povolánícze
dc.subjectrisk factoreng
dc.subjectnon-clinical riskeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectanesthesiology-resuscitation departmenteng
dc.subjectmanagementeng
dc.subjectnon-medical health care professionseng
dc.titleIdentifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělenícze
dc.titlePotential Risk Factors Identification in the Work of Non-medical Health Professions at the Anesthesiology-Resuscitation Departmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVeverková Eva
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record