Show simple item record

Physiotherapy in the Guillain-Barré Syndromedc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorTereza Pospíchalová
dc.date.accessioned2020-11-06T08:52:13Z
dc.date.available2020-11-06T08:52:13Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-856765415505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91736
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem onemocnění Guillain-Barré postihující periferní nervový systém. V kapitole Současný stav jsou popsány anatomie periferního nervového systému, popis onemocnění, etiologie, patofyziologie, epidemiologie, příznaky, diagnostika, léčba a případné komplikace tohoto onemocnění. Část Metodika přibližuje metodický postup aplikovaný u pacientky s onemocněním Guillain-Barré. V této části jsou popsány vyšetřovací metody a následně terapeutické postupy, aplikované po dobu léčby. Ve Speciální části je zpracována kazuistika, v níž je na základě výsledků ze vstupního kineziologického vyšetření určen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a jsou popsány následné terapeutické jednotky. V kapitole Výsledky je popsán výstupní kineziologický rozbor a zhodnocen efekt terapie na základě porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru. Výsledky potvrzují efektivní vliv fyzioterapie na průběh léčby. V kapitole Diskuze je pojednáno o problematice této diagnózy a kapitola Závěr hodnotí splnění cílů a přínos práce.cze
dc.description.abstractThis bachelor paper addresses the theme of Guillain-Barré syndrome affecting the peripheral nervous system. The chapter Contemporary status describes the anatomy of the peripheral nervous system, the disease and its etiology, pathophysiology, epidemiology, symptoms, diagnostics, treatment and possible complications of this disease. The Methodology section describes the methodical procedure applied on a patient with Guillain-Barré syndrome. This section introduces the examination methods and therapeutic procedures applied during the treatment. The Special part contains a case study, while on the basis of the results of the initial kinesiology assessment, a short- and long-term rehabilitation plan is determined. This part also describes subsequent therapeutic units. The chapter Results describes final kinesiology assessment and evaluates the effect of the therapy by comparing the initial and final kinesiology assessment. The acquired results confirm the effective influence of physiotherapy on the course of treatment. The discussion chapter presents the issue of this diagnosis and the chapter Conclusion evaluates the fulfillment of objectives and contribution of the work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGuillain-Barrécze
dc.subjectGBScze
dc.subjectAIDPcze
dc.subjectperiferní nervový systémcze
dc.subjectneuroncze
dc.subjectsvalová sílacze
dc.subjectfyzioterapiecze
dc.subjectGuillain-Barréeng
dc.subjectGBSeng
dc.subjectAIDPeng
dc.subjectperipheral nervous systemeng
dc.subjectneuroneng
dc.subjectmuscle strengtheng
dc.subjectphysiotherapyeng
dc.titleFyzioterapie u syndromu Guillain-Barrécze
dc.titlePhysiotherapy in the Guillain-Barré Syndromeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNedělka Tomáš
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record