Show simple item record

Pelvic Floor Dysfunction as a Consequence of Coccyx Fracture and Possibilities of Physiotherapydc.contributor.advisorOptarná Novotná Irena
dc.contributor.authorAnna Formanová
dc.date.accessioned2020-11-06T08:51:36Z
dc.date.available2020-11-06T08:51:36Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-773337270405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91720
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou dysfunkce pánevního dna jako následek zlomeniny kostrče. V kapitole současný stav je popsána anatomie kostěných struktur pánevního pletence, svaly pánevního dna a pánev jako celek. Dále je zde podkapitola věnovaná dysfunkci pánevního dna, jak vzniká a jakými problematikami se může projevovat, včetně diagnostiky kostrčového syndromu. V části metodika jsou pospány vyšetřovací a terapeutické postupy, které byly použity pro dosažení cílů. Ve speciální části bakalářské práce je zpracovaná kazuistika pacientky, která prodělala zlomeninu kostrče do pravého úhlu vůči páteři a nastaly u ní funkční problémy pánevního dna. Pacientce následně dva měsíce od zranění začaly bolesti zad a neschopnost sedět déle, jak čtyři vyučovací hodiny. Tato část obsahuje vstupní kineziologický rozbor, nastavení krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního plánu a jednotlivé terapeutické jednotky. V kapitole výsledky je výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení terapie, která trvala půl roku. Diskuze je věnována problematice zlomeniny kostrče a konfrontaci názorů na operativní a konzervativní léčbu. Porovnání klinických projevů u kostrčového syndromu a porovnání vstupního a výstupního vyšetření dle Ludmily Mojžíšové, který dokazuje ovlivnění pánevního dna. Závěr práce obsahuje vyhodnocení efektu terapie, který je podkladem pro kapitolu Cíle práce.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of pelvic floor dysfunction as a consequence of a coccyx fracture. The chapter on the current state describes the anatomy of the bony structures of the pelvic girdle, the muscles of the pelvic floor, and the pelvis as a whole. There is also a subchapter devoted to pelvic floor dysfunction, how it arises, and what problems it can manifest itself, including the diagnosis of coccyx syndrome. The methodology section describes the examination and therapeutic procedures that were used to achieve the goals. The special part of the bachelor's thesis deals with a case report of a patient who underwent a coccyx fracture at a right angle to the spine and experienced problems due to pelvic floor dysfunction. Subsequently, two months after the injury, the patient began to have back pain and the inability to sit for more than four teaching hours. This part contains the initial kinesiological analysis, setting up short-term and long-term rehabilitation plan, and detailed individual therapeutic units. The results chapter contains the final kinesiological analysis and evaluation of the therapy, which lasted half a year. The discussion is devoted to the issue of coccyx fracture and the confrontation of views on surgical and conservative treatment. Comparison of clinical manifestations in coccyx syndrome and comparison of initial and output examination according to Ludmila Mojžíšová, which proves the influence of the pelvic floor. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the effect of therapy, which is the basis for the chapter Objectives of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPánevní dnocze
dc.subjectdysfunkcecze
dc.subjectfyzioterapiecze
dc.subjectzlomenina kostřecze
dc.subjectmetoda LudmilyMojžíšovécze
dc.subjectkostrčový syndromcze
dc.subjectPelvic flooreng
dc.subjectdysfunctioneng
dc.subjectphysiotherapyeng
dc.subjectcoccyx fractureeng
dc.subjectmethodology ofLudmila Mojzisovaeng
dc.subjectcoccygeal syndromeeng
dc.titleDysfunkce pánevního dna jako následek zlomeniny kostrče a možnosti fyzioterapiecze
dc.titlePelvic Floor Dysfunction as a Consequence of Coccyx Fracture and Possibilities of Physiotherapyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNedělka Jiří
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record