Show simple item record

Costs of necrotizing enterocolitis and cost-effectiveness of exclusively human milk feeding of extremely low birth weight infantsdc.contributor.advisorRogalewicz Vladimír
dc.contributor.authorNicole Jupová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:57:59Z
dc.date.available2020-10-15T20:57:59Z
dc.date.issued2019-09-13
dc.identifierKOS-859010416505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91437
dc.description.abstractNekrotizující enterokolitida (NEC) je závažné zánětlivé onemocnění, které postihuje tenké a tlusté střevo novorozenců s extrémně nízkou (<1 000 g) a velmi nízkou (<1 500 g) porodní hmotností. Incidence tohoto onemocnění stoupá zejména ve vyspělých zemích díky zvýšenému přežívání nedonošených dětí. Mateřské mléko je nejvhodnější stravou novorozence, svým složením nejvíce odpovídá jeho fyziologickým potřebám. Cílem práce je vypočítat náklady na péči o novorozence extrémně nízké porodní hmotnosti s nekrotizující enterokolitidou a bez nekrotizující enterokolitidy, zmapovat využívání mateřského mléka v českých neonatologických centrech a modelace nákladové efektivity využití mateřského mléka. Do analýzy bylo zahrnuto 114 novorozenců a z toho 17 z nich mělo NEC. Náklady byly spočítány na základě údajů o novorozencích léčených na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze v letech 2015–2017. Nezapočítávali se novorozenci, kteří zemřeli nebo byli po narození ihned přeloženi do jiné nemocnice. V práci jsou porovnávány průměrné náklady na péči o novorozence s NEC a bez NEC z perspektivy zdravotní pojišťovny. Z pohledu zdravotnického zařízení je obtížné udělat celou nákladovou analýzu, jelikož zdravotnické zařízení nezaznamenává všechny údaje, které jsou pro analýzu potřeba; místo některých reálných údajů musely být použity expertní odhady. Pro zmapování využívání mateřského mléka byl rozeslán dotazník primářům všech dvanácti perinatologických center, který obsahuje devět otázek; pět otázek je uzavřených a čtyři otevřené. Primárním cílem by mělo být podávat novorozencům vlastní mateřské mléko, proto je potřeba dostatečně podpořit laktaci například zvýšením počtu odsávaček a laktačních poradkyň. Pro výpočet nákladové efektivity byly využity poznatky ze zahraničních studií. V poslední době je k dispozici kalkulátor „OMM economic value calculator“ pro výpočet modelace snížení výskytu NEC u novorozenců s porodní hmotností pod 1 500 g v nemocnici, a s tím je spojené snížení nákladů díky zvýšené dávce vlastního mateřského mléka. V ČR se nezaznamenávají všechny údaje, které jsou potřebné k jeho využití. V budoucnu by bylo dobré tyto informace sledovat a aplikovat kalkulátor i na novorozence s porodní hmotností pod 1 000 g.cze
dc.description.abstractNecrotizing enterokolitis (NEC) is a serious inflammatory disease that affects the small and large intestine of infants with extremely low (<1 000 g) and very low (<1 500 g) birth weight. The incidence of this disease has increased mainly in developed countries due to higher survival of premature babies. Breast milk is the most suitable diet for the newborns, its composition most closely matches their physiological needs. The aim of this diploma thesis is to calculate the cost of care in newborns with extremely low birth weight with necrotizing enterocolitis and without necrotizing enterocolitis, to map the use of breast milk in Czech neonatological centers, and to model the cost-effectiveness of breast milk utilization. Totally 114 newborns were included in the analysis and 17 of them had NEC. The costs were calculated on the basis of data of infants treated at the Gynecological and Obstetric Clinic of the General University Hospital in Prague in 2015–2017. Newborns who died or were transferred to another hospital immediately after birth were not included. In the study the average costs of care for a newborn with NEC and without NEC are compared from the perspective of the health insurance company. From the point of view of the healthcare facility, it is rather difficult to do a full cost analysis as the medical facility does not record necessary all data; expert estimates had to be used instead of some real-world data. To map out the use of breast milk, a questionnaire was sent to the heads of all twelve Czech perinatology centers, containing nine questions; five of them were closed and four open. The primary goal should be to give newborns their mother‘s breast milk, so it is necessary to sufficiently support lactation, increasing the number of breast pumps and lactation assistents. For the calculation of cost effectiveness were used knowledge from foreign studies. Recently, the "OMM economic value calculator" has been made available to calculate a hospital NEC reduction model in neonates with the birth weight below 1,500 g, when the associated cost reduction has been achieved thanks to an increased share of breast milk. In the Czech Republic, not all data needed for its use have been recorded. In the future, it would be adviceable to monitor the necessary parameters and apply the calculator to the newborns with birth weight below 1,000 g.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNeonatologiecze
dc.subjectnekrotizující enterokolitidacze
dc.subjectextrémně nízká porodní hmotnostcze
dc.subjectmateřské mlékocze
dc.subjectNeonatologyeng
dc.subjectnecrotizing enterocolitiseng
dc.subjectextremely low birth weighteng
dc.subjectbreast milkeng
dc.titleNáklady na nekrotizující enterokolitidu a nákladová efektivita výživy novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti výhradně mateřským mlékemcze
dc.titleCosts of necrotizing enterocolitis and cost-effectiveness of exclusively human milk feeding of extremely low birth weight infantseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVelemínský Miloš
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record