Show simple item record

Analysis of Security Measures of Selected Prague Business Centers and Reaction System when a Suspicious Subject is Founddc.contributor.advisorAdámek Václav
dc.contributor.authorJan Řehoř
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:50Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:50Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-858729472005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91399
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je problematika ochrany měkkých cílů se zaměřením na obchodní centra. Zabezpečení měkkých cílů se neustále rozvíjí v podobně nových zabezpečovacích trendů a zkušeností. Útoků na měkké cíle ale bohužel stále přibývá, především těch, u nichž jsou použity nástražné výbušné systémy. Práce je rozdělena do několika dílčích cílů, z nichž ten nejdůležitější je analýza bezpečnostních opatření, prvků a především pak systému reakce proti stanovenému scénáři uložení nástražného výbušného systému ve vybraných pražských obchodních centrech. Zároveň práce nastiňuje, jaké by mohl mít útok na tento typ měkkého cíle následky. Kromě již zmíněných nejdůležitějších cílů diplomová práce obsahuje teoretické poznatky ze širokého spektra vybrané literatury, kde se především zaměřuje na motivaci útoků na měkké cíle, dokumentaci integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě popisem účinků destrukčních prostředků, zejména pak výbušnin. Metodika praktické části využívá metod předběžné analýzy, SWOT analýzy a speciálně upravené CARVER metody. Pro modelaci dopadů účinků nástražného výbušného systému na vybrané objekty je využit software TerEx.cze
dc.description.abstractThe content of the thesis is the issue of the protection of soft targets with a focus on shopping centers. Securing soft targets is constantly evolving in similarly new security trends and experiences. Unfortunately, attacks on soft targets are increasing, especially those with improvised explosive device. The thesis is divided into several partial objectives, the most important of which is the analysis of security measures, elements and especially the system of reaction against the set scenario of placing a improvised explosive device in selected Prague shopping centers. At the same time, the work outlines the consequences of an attack on this type of soft target. In addition to the most important objectives mentioned above, the thesis contains theoretical knowledge from a wide range of selected literature, where it focuses primarily on the motivation of attacks on soft targets, documentation of the integrated rescue system, and last but not least, on the effects of destructive means, especially explosives. The methodology of the practical part uses methods of preliminary analysis, SWOT analysis and specially modified CARVER methods. TerEx software is used to model the effects of the improvised explosive device on selected objects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObchodní centrum; systém reakce; bezpečnostní opatřenícze
dc.subjectbezpečnostní prvky; nástražný výbušný systém; podezřelý předmětcze
dc.subjectShopping centre; reaction system; security measureseng
dc.subjectsecurity features; improvised explosive device; suspicious subjecteng
dc.titleAnalýza bezpečnostních opatření vybraných pražských obchodních center a systém reakce při scénáři nálezu podezřelého předmětucze
dc.titleAnalysis of Security Measures of Selected Prague Business Centers and Reaction System when a Suspicious Subject is Foundeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNavrátil Václav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record