Show simple item record

Comparison of floods in the Zlín region in 2006 and 2010dc.contributor.advisorKoleňák Ivan
dc.contributor.authorŽaneta Rosíková
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:44Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:44Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-858729470705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91397
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce bude porovnání povodní ve Zlínském kraji v letech 2006 a 2010, a to na základě stanovených kritérií. Teoretická část se bude zabývat vymezením právních předpisů, ostatních dokumentů a základních pojmů v řešené oblasti, tj. zejména v problematice ochrany před povodněmi, ale také v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, doplněno o charakteristiku Zlínského kraje. V praktické části budou porovnány závěry provedených SWOT analýz povodní, které proběhly ve Zlínském kraji v roce 2006 a v roce 2010. Porovnání bude zaměřeno na tři hlavní oblasti, a to z hlediska hydrologického průběhu povodní, způsobu organizace krizového řízení a realizace finančního zabezpečení. V závěru budou navržena možná opatření ke zlepšení povodňové ochrany v podmínkách Zlínského kraje.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis will be comparison floods in Zlin region in 2006 and 2010, namely based on determined criteria. The theoretical part will occupy with defining legislation, other documents and basic concepts in solved areas, i. e. particularly in the protection issues before floods but also in protection of the population and integrated rescue system complemented by the characterictics of Zlin region. In the practical part will be compared conclusions of performed SWOT analysis of floods which went through in Zlin region in 2006 and 2010. Comparison will be focused on three principal areas namely from the point of view of hydrological process of floods and realization financial security. At the end of the thesis will be suggested possible measures to improve floods protection in terms of Zlin region.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodeňcze
dc.subjectochrana obyvatelstvacze
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcze
dc.subjectZlínský krajcze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectochrana před povodněmicze
dc.subjectFloodeng
dc.subjectcivil protectioneng
dc.subjectintegrated rescue systemeng
dc.subjectZlín regioneng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectflood protectioneng
dc.titlePorovnání povodní ve Zlínském kraji v roce 2006 a 2010cze
dc.titleComparison of floods in the Zlín region in 2006 and 2010eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBrádka Stanislav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record