Show simple item record

Chemical Safety Analysis in a Selected Part of the City of Pilsendc.contributor.advisorMildorf René
dc.contributor.authorMartina Paterová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:34Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:34Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-858729467105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91391
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně. Cílem práce je analýza chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně za účelem odhalit potencionální možnost úniku nebezpečné chemické látky, která by mohla ohrožovat vybranou část města. V teoretické části této práce je zhodnocen současný stav dané problematiky, jsou popsány základní pojmy a legislativa, vlastnosti amoniaku, ochrana obyvatelstva před nebezpečnými chemickými látkami a jsou zde charakterizovány softwarové programy ALOHA a TerEx. V praktické části po identifikování objektů, ze kterých hrozí možnost úniku nebezpečné chemické látky, jsou namodelovány zvolené scénáře a jsou určeny ohrožené oblasti s využitím programu ALOHA a TerEx. Výsledky modelace jsou zobrazeny pomocí textových, mapových a grafických výstupů. Dále je na základě mapových výstupů vytvořena mapa rizik. Hypotézy stanovené v praktické části této práce jsou v diskuzi následně rozebrány a potvrzeny nebo vyvráceny. Následně jsou zde porovnány výsledky této diplomové práce s výsledky autorů podobných prací. Závěrem lze říct, že únik amoniaku z vybraných objektů by mohl mít vážný dopad na obyvatele nacházející se v blízkosti vybraných objektů. Lidé ve vnitřní části města jsou ohroženy převážně oslabujícími účinky.cze
dc.description.abstractThis thesis aimed towards the issue of chemical safety in the inner part of the city of Pilsen. The focus of this thesis is to analyze chemical safety in the inner part of the city of Pilsen in order to detect potential release of dangerous chemicals that could threaten the selected part of the city. The theoretical part of this thesis evaluates the current state of the issue, describes the basic concepts and legislation, the properties of ammonia, the population protection against hazardous chemicals, along with characterization of the software programs "ALOHA" and "TerEx". In the practical applications part, sites with potentional risk of dangerous chemical release are identified. After being identified, selected scenarios are modeled and vulnerable areas are determined using "ALOHA" and "TerEx" software programs. Results of the modeling are presented with text, geographical and graphical outputs. Furthermore, risk mapping is done based on geographical outputs. Hypotheses set in the practical part of this thesis are then evaluated and confirmed or disproven in the disussion section. Subsequently, the results of this thesis are compared with the results of the authors of similar theses. The conclusion of this thesis is, that the release of ammonia from selected sites could have a serious impact on residents near those sites. The population of the inner city is predominantly threatened by debilitating effects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectChemická bezpečnostcze
dc.subjectNebezpečná chemická látkacze
dc.subjectChemická haváriecze
dc.subjectAmoniakcze
dc.subjectTerExcze
dc.subjectALOHAcze
dc.subjectChemical Safetyeng
dc.subjectDangerous chemicaleng
dc.subjectChemical accidentseng
dc.subjectAmonniaeng
dc.subjectTerExeng
dc.subjectALOHAeng
dc.titleAnalýza chemické bezpečnosti ve vybrané části města Plzněcze
dc.titleChemical Safety Analysis in a Selected Part of the City of Pilseneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHon Zdeněk
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record