Show simple item record

Lipid Profile and Oxidation Stress in Patients with Terminal Kidney Failuredc.contributor.advisorStaňková Barbora
dc.contributor.authorTereza Suchanová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:53:54Z
dc.date.available2020-10-15T20:53:54Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-773337283105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91283
dc.description.abstractPacienti se sníženou funkcí ledvin nebo s nevratným ledvinovým selháním vykazují vysokou mortalitu na kardiovaskulární onemocnění. K nárůstu kardiometabolického rizika výrazně přispívá oxidační stres a porucha lipidového metabolismu, která vede k aterosklerotickému poškození cévního endotelu. Dyslipidémie je spojena nejen s výrazným zvýšením rizika rozvoje aterosklerotických změn, ale může se výrazně podílet i na progresi chronického renálního selhání. Riziko kardiovaskulárních příhod se zvyšuje jak u pacientů v dialyzačním programu, tak u pacientů po transplantaci ledviny. Cílem předkládané práce bylo porovnat parametry oxidačního stresu a lipidový profil u pacientů na hemodialýze se souborem zdravých kontrol. Do studie bylo zařazeno 40 pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu a 40 zdravých kontrol spárovaných na základě věku a pohlaví. Aktivity PON1 a koncentrace KD byly stanoveny spektrofotometricky, koncentrace SAA, ApoB48, oxLDL a hsCRP byly měřeny metodou ELISA, koncentrace Lp(a) byla stanovena imunoelektroforeticky. Hladiny ostatních biochemických parametrů byly stanoveny pomocí enzymaticko-kolorimetrických metod na biochemickém analyzátoru. Pacienti na dialýze měli ve srovnání se skupinou zdravých osob výrazně proaterogenní lipidový profil charakterizovaný zvýšenými koncentracemi TAG, Lp(a) a apoB48. U hemodialyzovaných pacientů byl rovněž prokázán oslabený antioxidační systém a chronický zánět. Byly pozorovány snížené aktivity PON1 a zvýšené hodnoty NEFA, SAA a hsCRP. Dialýza je pro pacienty s terminálním renálním selháním nezbytná, nicméně změny lipidových parametrů a ukazatelů oxidačního stresu ukazují, že zároveň přispívá ke zvýšení oxidačního stresu a progresi dyslipidémie.cze
dc.description.abstractPatients with renal impairment or irreversible renal failure show high mortality from cardiovascular diseases. Oxidative stress and lipid metabolism disorder, which leads to atherosclerotic damage to the vascular endothelium, contribute significantly to the increase in cardiometabolic risk. Dyslipidemia is associated not only with a significant increase in the risk of developing atherosclerotic changes, but it can also contribute significantly to the progression of chronic renal failure. The risk of cardiovascular events increases in both dialysis patients and renal transplant patients. The aim of this thesis was to compare the parameters of oxidative stress and lipid panel in haemodialysis patients with a set of healthy check-ups. The study included 40 patients in a regular haemodialysis program and 40 healthy check-ups matched based on age and gender. PON1 activities and KD concentrations were determined spectrophotometrically, SAA, ApoB48, oxLDL and hsCRP concentrations were measured by ELISA method, Lp(a) concentration was determined by immunoelectrophoresis. Levels of other biochemical parameters were determined using enzymatic colorimetric methods with a biochemical analyser. Dialysis patients had a markedly proatherogenic lipid profile compared to the healthy group, characterized by elevated concentrations of TAG, Lp(a) and apoB48. Haemodialysis patients also showed a weakened antioxidant system and chronic inflammation. Reduced PON1 activities and increased NEFA, SAA, and hsCRP values were observed. Dialysis is indispensable for terminal renal failure patients, but changes in lipid parameters and oxidative stress markers indicate that it also contributes to increased oxidative stress and progression of dyslipidemia.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDyslipidémiecze
dc.subjecthemodialýzacze
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícze
dc.subjectlipoproteinycze
dc.subjectoxidační strescze
dc.subjectrenální insuficiencecze
dc.subjectDyslipidemiaeng
dc.subjecthaemodialysiseng
dc.subjectcardiovascular diseaseeng
dc.subjectlipoproteinseng
dc.subjectoxidative stresseng
dc.subjectrenal insufficiencyeng
dc.titleLipidový profil a parametry oxidačního stresu u pacientů s terminálním renálním selhánímcze
dc.titleLipid Profile and Oxidation Stress in Patients with Terminal Kidney Failureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFialová Lenka
theses.degree.disciplineZdravotní laborantcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record