Show simple item record

Traffic Accidents and Emergency Care

dc.contributor.advisorŠín Robin
dc.contributor.authorKlára Machová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:47Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:47Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-695600177505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91181
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou dopravních nehod vznikajících na území České republiky a s tím souvisejícími tématy. Teoretická část se zaměřuje na dopravní nehody jako takové, včetně statistických dat, a dopravní úrazy jednotlivých účastníků provozu. Rovněž obsahuje informace o traumatologickém systému fungujícím v ČR, dále se zabývá postupy členů výjezdové skupiny po příjezdu na místo události, správným směřováním pacienta do zdravotnického zařízení a následnou neodkladnou péčí. V praktické části je využita metoda zpracování kazuistik z výjezdů Zdravotnické záchranné služby k dopravním nehodám. Cílem bylo zjistit, jak byla zpracována tísňová volání operátory zdravotnického operačního střediska, a zda byly dodrženy správné postupy při ošetření pacientů při jejich transportu a směřování do místa poskytnutí následné péče. Z této bakalářské práce vyplývá, že při dopravních nehodách bylo nejčastěji diagnostikováno polytrauma, z hlediska dopravních nehod jsou pak nejohroženější skupinou účastníků provozu chodci. Na základě kazuistik bylo zjištěno, že vyžadované postupy byly ve většině případů členy výjezdových skupin dodrženy a díky fungujícímu traumasystému se daří předat pacienta do příslušného traumacentra do jedné hodiny od času vzniku úrazu.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with issues concerning traffic accidents that take place on the territory of the Czech Republic and with topics connected to it. The theoretical part focuses on traffic accidents as such, including both statistic data and examples of traffic accidents of individual road users. It also contains information about the traumatological system in the Czech Republic, the procedures followed by the members of the emergency medical services after the arrival to the accident site, as well as the proper direction of the patient to a health facility and the patient's subsequent emergency care. The practical part employs the processing of casuistics from the responses of the emergency medical services to traffic accidents. The aim is to find out how the emergency calls were processed by the emergency line operators of the medical operations centre, and whether the correct procedures for treatment of patients were followed during their transport and direction to the health facility providing subsequent care. Finally, it can be concluded that the most common diagnosis has been polytrauma, while from the point of view of traffic accidents, out of all categories of road users, the pedestrians are the ones exposed at biggest risk. Based on casuistics it has been found that the members of the emergency medical services have followed the required procedures in most cases. Thanks to the functioning trauma system they have been able to bring patients to an appropriate trauma centre up to an hour from the moment of injury.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDopravní nehodacze
dc.subjecttrauma triážcze
dc.subjectpolytraumacze
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjectalgoritmus ABCDEcze
dc.subjectTraffic accidenteng
dc.subjecttrauma triageeng
dc.subjectpolytraumaeng
dc.subjectpre-hospital emergency careeng
dc.subjectalgorithm ABCDEeng
dc.titleDopravní úrazy a neodkladná péčecze
dc.titleTraffic Accidents and Emergency Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeBříza Jan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record