Show simple item record

Analysis of the Specifics of Handling with Persons with Autism Spectrum Disorders during Emergency and Crisis Situations

dc.contributor.advisorDonevová Monika
dc.contributor.authorMarie Schmidtová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:42Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:42Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-695599563205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91175
dc.description.abstractTato práce se zabývá dětmi s poruchami autistického spektra při mimořádných událostech a krizových situacích. Na začátku práce definujeme pojmy jako jsou mimořádná událost a krizová situace. Dále jsou zde definovány jednotlivé krizové stavy a jejich specifika. V dalších částech se zaměřujeme především na představení pojmu poruchy autistického spektra, jejich historický vývoj a nejdůležitější osoby spojené s touto problematikou. Nedílnou součástí této práce je navíc rozdělení a popis jednotlivých poruch autistického spektra a alespoň okrajový popis problémových oblastí pro osoby s poruchami autistického spektra, jako jsou komunikace nebo sociální interakce. V praktické části je obsažena především na analýza evakuačního plánu speciální mateřské, základní a střední školy v Praze 10 pro osoby s poruchami autistického spektra a na nácvik evakuace. Nedílnou součástí kapitoly jsou dvě případové studie, v nichž jsou popsány reakce osob s poruchami autistického spektra na mimořádnou situaci a přišly do styku se složkami Integrovaného záchranného systému. Výsledky jsou prezentovány pomocí SWOT analýzy evakuačního plánu a sady piktogramů a fotografií určených pro osoby s poruchami autistického spektra. V závěru kapitoly je navíc přiložen manuál pro složky IZS na zacházení s osobami s poruchami autistického spektra.cze
dc.description.abstractThis document is focused on children with autism spectrum disorders during emergency and crisis situations. In the beginning of this document we will define what emergency and crisis situations are. Further on we define emergency situations and their specifics. In the next parts of this document we focus on an introduction of the term autism spectrum disorders, its history, and the most important persons relate to this topic. Entire part of this document is the specification of autism spectrum disorders and points of their inconvenient communication and social interaction. Practical part of this work focuses on analysis of the evacuation plan for kindergarden, elementary, and high school in Prague 10 intended for persons with autism spectrum disorders and on practical training of the evacuation. Next, we focus on case studies and reactions of persons with autism spectrum disorders, who already experienced emergency situations and had already interaction with Integrated Rescue System. Results are presented as SWOT analysis of the evacuation plan and as a set of the pictograms and photos intended for persons with autism spectrum disorders, and with manual for treatment of persons with autism spectrum disorders.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAutismuscze
dc.subjectkrizová situacecze
dc.subjectmimořádná událostcze
dc.subjectevakuační pláncze
dc.subjectAutismeng
dc.subjectcrisis situations and emergencyeng
dc.subjectevacuation planeng
dc.titleAnalýza specifik zacházení s osobami s poruchami autistického spektra při mimořádných událostech a krizových situacíchcze
dc.titleAnalysis of the Specifics of Handling with Persons with Autism Spectrum Disorders during Emergency and Crisis Situationseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMildorf René
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record