Show simple item record

Current Operational Possibilities of Unmanned Aerial Systems Exceeding 150 kg

dc.contributor.advisorAndrýsek Jan
dc.contributor.authorDávid Jaš
dc.date.accessioned2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.available2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.issued2020-09-13
dc.identifierKOS-986690938605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90735
dc.description.abstractKategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování části dopravních potřeb obyvatelstva v hustě osídlených oblastech do vzdušného prostoru. Tato diplomová práce vnáší přehled do problematiky certifikované kategorie bezpilotních letadel s ohledem na aktuální a budoucí výzvy a problémy. Diplomová práce popisuje evropský a místní český legislativní rámec týkající se bezpilotních letadel. Řeší také koncept městské vzdušné mobility s popisem vybraných, aktuálně vyvíjených projektů, rizika spojená s provozem bezpilotních letadel certifikované kategorie a výzvy v oblasti autonomního létání. Rozsáhleji jsou popsané stávající možnosti integrace bezpilotních letadel do služeb řízení letového provozu s vnesením pohledu kompetentní instituce, jakou je ŘLP ČR. Prezentován je zde návrh rozšíření systému U-space do podoby umožňující v budoucnosti lepší integraci bezpilotních letadel do systému ATM. Klíčovou částí práce je analýza možností certifikace certifikované kategorie bezpilotních letadel pro civilní využití. Popsán je pohled ICAO, EASA, FAA, ale také českého ÚCL na současné certifikační možnosti. V práci je obsažen návrh, který může posloužit výrobcům a žadatelům o udělení typového certifikátu jako návod na postup v certifikačním procesu se zhodnocením současných omezení certifikace a popisem možností budoucího rozvoje.cze
dc.description.abstractThe certified category of unmanned aerial systems intended for the transportation of passengers and cargo represents a new branch of aviation in the context of urban air mobility, the aim of which is to transfer part of the population's transport needs in densely populated areas to airspace. This master’s thesis provides an overview of the issue of the certified category of UAS with regard to current and future challenges and problems. The master’s thesis describes the European and local Czech legislative framework concerning UAS. It also deals with the concept of urban air mobility including a description of selected, currently developing projects, risks associated with the operation of the certified-category UAS and challenges in the field of autonomous flying. The current possibilities of integration of unmanned aircraft into air traffic management system are described in more detail with views from competent institutions such as ANS CR. Presented in the thesis is a proposal to expand the U-space system into a form suitable for better integration of unmanned aircraft into the ATM system in the future. The key part of the thesis is the analysis of certification possibilities of the certified category of unmanned aircraft for civilian use. The view of ICAO, EASA, FAA, but also the Czech CAA on current certification options is discussed. The thesis contains a proposal that can serve manufacturers and applicants for type certificates as a guide to the certification process, with an evaluation of the current limitations of certification and a description of the possibilities for future development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbezpilotní letadlacze
dc.subjectlegislativacze
dc.subjectcertifikacecze
dc.subjectvzdušný prostorcze
dc.subjectintegracecze
dc.subjectvzdušná mobilitacze
dc.subjectautonomní létánícze
dc.subjectunmanned aircrafteng
dc.subjectlegislationeng
dc.subjectcertificationeng
dc.subjectairspaceeng
dc.subjectintegrationeng
dc.subjectair mobilityeng
dc.subjectautonomous flyingeng
dc.titleSoučasné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kgcze
dc.titleCurrent Operational Possibilities of Unmanned Aerial Systems Exceeding 150 kgeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKrula Lukáš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record