Show simple item record

Using iBeacon Technology for Orientation in Spacedc.contributor.advisorKaliková Jana
dc.contributor.authorMiroslav Štěrba
dc.date.accessioned2020-09-12T22:51:18Z
dc.date.available2020-09-12T22:51:18Z
dc.date.issued2020-09-12
dc.identifierKOS-986690928405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90720
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci technologie iBeacon. Tato technologie má velký potenciál tam, kde selhává navigace pomocí GPS, ale může se i zkombinovat s touto technologií. Po průzkumu trhu a pomocí vícekriteriální analýzy jsem zvolil daný typ iBeaconu, který nejvíce splňoval mnou navržená kritéria a tento typ bude nasazen ve velkém množství v již zmiňovaném dopravním uzlu. Velkým přínosem jsou metodická doporučení pro rozmístění a nastavení iBeaconů, která se dají implementovat pro jakýkoliv půdorys. Dalším přínosem je také to, že je myšleno i na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kterým tato technologie a její využití výrazně ulehčí orientaci v daném místě. V závěru je zobrazen návrh informačního systému pro využití iBeaconů k orientaci v prostoru.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the search for a way (shortest, fastest, barrier-free) for people inside a building or more precisely a transport hub. The objective of the work was to design a specific orientation soultion inside a transport hub using the iBeacon technology. This technology has a great potential where the GPS navigation fails, but it can be also combined with this technology. After market research and a multi-criteria analysis I chose the given type of the iBeacon, which met best my proposed criteria and this type will be applied in large quantities in the already mentioned transport hub. Methodological recommendations for the deployment and setup of iBeacons which can be implemented for any floor plan are of a great benefit. It is also great that it bears in mind people with limited mobility and orientation, since this technology and its utilization will essentially make their orientation in the given place easier. Finally, there is to be found a design of an information system using iBeacons for orientation in space.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectiBeaconcze
dc.subjectmajákcze
dc.subjectiOScze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectBluetooth Low Energycze
dc.subjectaplikacecze
dc.subjectiBeaconeng
dc.subjectbeaconeng
dc.subjectiOSeng
dc.subjectBluetootheng
dc.subjectBluetooth Low Energyeng
dc.subjectapplicationeng
dc.titleVyužití technologie iBeacon pro orientaci v prostorucze
dc.titleUsing iBeacon Technology for Orientation in Spaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDoležal Ondřej
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record