Show simple item record

Statistical models of PMx pollutiondc.contributor.advisorVítek Stanislav
dc.contributor.authorAndrej Vnuk
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:49Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:49Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-881195503005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90013
dc.description.abstractHlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalej uvádzame všeobecný index kvality ovzdušia, ktorý sa používa na indikovanie miery znečistenia. V druhej kapitole sú načrtnuté rôzne metódy merania koncentrácie jednotlivých znečisťujúcich látok pomocou bežne dostupných senzorov ako aj s použím profesionálnych meracích staníc. Nasledujúca kapitola opisuje štatistické metódy analýzy a predpovede jednorozmerných časových radov pomocou klasickej dekompozície ako aj s využitím Boxovho-Jenkinsovho prístupu. Navyše sa venujeme metódam strojového učenia (neurálne siete a rozhodovacie stromy), ktoré môžu byť použité na modelovania časového radu. Tieto metódy následne používame v štvrtej kapitole na predpovedanie koncentrácie PM$_{10}$ v krátkom horizonte, na základe dát zozbieraných z meracích staníc v Prahe. Ďalej vyhodnocujeme presnosť týchto predpovedí a prezentujeme prístupy, ktoré si pri predpovediach viedli najlepšie. Výsledné modely môžu byť použité pri vývoji služby, ktorá by varovala obyvateľstvo miest pred potenciálne nebezpečnými stavmi ovzdušia.cze
dc.description.abstractThe main focus of this thesis is air pollution, methods of its measuring and statistical models, which can be used to forecast it. The first chapter is dedicated to the identification of the key pollutants and their effects on the environment and human health. Further, we present the common air quality index, which is used to indicate the level of pollution. In the second chapter, we outline different methods of measuring the concentration of individual pollutants via low-cost sensors as well as in professional measuring stations. The next chapter describes statistical methods of analysing and forecasting univariate time series via classical decomposition and the Box-Jenkins method. Additionally, we present machine learning methods (neural networks and decision trees), which can be used for modelling of the time series. These methods are then applied in the fourth chapter to predict the concentration of PM$_{10}$ for a short horizon based on data collected from measuring stations in Prague. Next, we evaluate the accuracy of the predictions and present the best performing approach. The resulting models can be used in the development of the service, that would warn residents of cities about potentially dangerous air conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectznečistenie ovzdušiacze
dc.subjectštatistický modelcze
dc.subjectčasový radcze
dc.subjectPMxcze
dc.subjectair pollutioneng
dc.subjectstatistical modeleng
dc.subjecttime serieseng
dc.subjectPMxeng
dc.titleStatistické modely šíření PMx částiccze
dc.titleStatistical models of PMx pollutioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDušek Jaroslav
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, elektronika a komunikační technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record