Show simple item record

Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague

dc.contributor.advisorKabele Petr
dc.contributor.authorBradley Scheuer
dc.date.accessioned2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.available2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.issued2020-07-31
dc.identifierKOS-1106559123905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89391
dc.description.abstractFuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického stylu, který se v Československu hojně užíval ve 30. letech 20. století, tedy v době, kdy byla budova postavena. Ve městě s tak bohatou historií, jako má Praha, jsou při úsilí o zachování kulturního dědictví moderní budovy často přehlíženy v důsledku dojmu, že jejich hodnota nedosahuje významu historických staveb. Tato budova si však zasluhuje, aby byla zachována nejen pro svou architektonickou výjimečnost, ale i proto, že tvoří součást sportovně kulturní identity města Prahy i celé země. Za účelem ověření stavu a bezpečnosti proběhly na budově v nedávných letech různé průzkumné práce, při kterých byla zaměřena její kompozice, byly určeny vlastnosti použitých stavebních materiálů a bylo popsáno poškození konstrukcí. Informace z těchto průzkumů byly použity pro vytvoření 3D modelu budovy pro statickou analýzu metodou konečných prvků. Současné stavební normy, Eurocode, byly použity pro určení zatížení a provedení statického posouzení vybraných konstrukčních prvků, jejichž skladba byla známa. Výsledky analýzy ukazují, že jednotlivé prvky i budova jako celek mají dostatečnou úroveň bezpečnosti. Na některých místech je konstrukce budovy porušená. Rozsah oprav závisí na závažnosti poruch, která však aktuálně v mnoha případech není známa. Proto jsou navrženy různé úrovně oprav i experimentální metody pro získání více informací. V závěru je diskutován režim údržby, jehož cílem je minimalizace další degradace tak, aby tato význačná budova mohla být zdrojem potěšení a předmětem obdivu pro mnoho budoucích generací.cze
dc.description.abstractFuchs Café, part of the Štvanice Island former winter stadium facility, in Prague, Czech Republic is an important cultural building woven into the fabric of the city. The Functionalist building represents a modern architectural style that was popular in Czechoslovakia when the building was built in the early 1930s. In a city with as rich a history as Prague, modern buildings are often overlooked for heritage conservation efforts as there is a perception that they do not possess the same value as ancient buildings. This building is worthy of conservation not just because of its architectural uniquity but because it has been a part of a sport culture identity of not just the city but the entire country. In order to verify the condition and safety of the building, the structure has been inspected in recent years in various ways to identify its composition and material properties as well as damage. The information from these surveys has been used to create a 3D structural finite element model. From there, the current national building code, Eurocode, was used to determine the loads and perform the static evaluation on the structural elements of known composition. The results of the analysis prove that the level of safety of each member and the building as a whole is adequate. Damage to the building does exist in some locations. The extent of the repairs depends on the severity of the damage, much of which is not known at this time. Therefore, different levels of repairs are detailed as well as testing methods for more information acquisition. Finally, a maintenance regime is discussed to minimize future deterioration, allowing for many more generations to enjoy and appreciate this distinct building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectAnalýzacze
dc.subjectkeramickýcze
dc.subjectGFRPcze
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectCeramiceng
dc.subjectGFRPeng
dc.titleStructural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Praguecze
dc.titleStructural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠtemberk Petr
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record