Show simple item record

Stiffness of precast joints and possibilities of its assurance

dc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorVeronika Schutová
dc.date.accessioned2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.available2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.identifierKOS-780684121505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89211
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány možnosti provádění spojů prefabrikovaných dílců, kloubových i tuhých. Práce se zabývá návrhem styku spojitých průvlaků v místě sloupu. Styk je navrhován jako tuhý, tzn. působí jako vetknutí a přenáší ohybový moment nad podporou. Pro tento styk jsou navrženy čtyři varianty spoje: svařovaný, šroubový, pomocí bezzávitové spojky a spoj přesahem. Tyto varianty jsou zde popsány a porovnány podle těchto kritérií: cena, pracnost a doba provádění. Na základě vyhodnocení spojů je vybrána nejlepší varianta spojení nosné výztuže. Byl proveden návrh výztuže průvlaku nad podporou. Všechny čtyři výše zmiňované varianty spoje spojitého průvlaku jsou schématicky rozkresleny. Byla vypočtená délka přesahu prutů výztuže (pro provedení stykování výztuže). Veškeré uvedené výpočty a schémata jsou v přílohách.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the stiffness of prefabricated joints and their influence on the static scheme. Here you will find the division of joints according to various criteria: according to stiffness, design and transmission of internal forces. The possibilities of making joints of prefabricated parts, articulated and rigid, are generally described here. The work deals with the design of the contact of continuous beams at the location of the column. The contact is designed as rigid, ie. acts as fixed support and transmits a bending moment above the support. For this contact four joint variants are suggested: welded, screw, threadless coupling and overlap connection. These variants are described and compared here according to the following criteria: price, labor and execution time. Based on the evaluation of the joints, the best variant of the connection of the load-bearing reinforcement is selected. A design of the beam reinforcement over the support was made. All four above-mentioned variants of the joint of the continuous beam are schematically drawn. The length of the overlap of the reinforcement bars was calculated (to perform the reinforcement joining). All the above calculations and diagrams are in the appendices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezzávitové spojecze
dc.subjectkloubové spojecze
dc.subjectprefabrikované spojecze
dc.subjectspojitý průvlakcze
dc.subjectstykování přesahemcze
dc.subjectsvařované spojecze
dc.subjectšroubové spojecze
dc.subjecttuhost styčníkucze
dc.subjectarticulated jointseng
dc.subjectcontinuous beameng
dc.subjectjoint stiffnesseng
dc.subjectprecast jointseng
dc.subjectscrew conectionseng
dc.subjectsplicing overlapeng
dc.subjectthreadless jointseng
dc.subjectwelded jointseng
dc.titleTuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručenícze
dc.titleStiffness of precast joints and possibilities of its assuranceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSchwarz Marek
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record