Show simple item record

Effect of openings on flat slabs behaviour in punching sheardc.contributor.advisorTipka Martin
dc.contributor.authorPetr Hotěk
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:51Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:51Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-781239144005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88998
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem otvorů na protlačení lokálně podepřené desky. V první části jsou shrnuty možnosti lokálního podepření desky a užívané výpočetní metody pro stanovení jejího namáhání. Dále je vysvětlen postup ověření desky v protlačení a krátce přiblíženy hlavní rozdíly ve výpočtu mezi postupem uvedeným v ČSN EN 1992-1-1 a metodikou ETA. V poslední řadě jsou shrnuty typy výztuže na protlačení. Prostřední část práce tvoří parametrická studie vlivu otvorů na průběh výpočtu ověření desky v protlačení a následný návrh smykových trnů. Hlavní proměnnou ve výpočtu je geometrie otvorů a jejich umístění. Zároveň je sledována změna vyztužení této oblasti kolem sloupu na protlačení. V konstrukční závěrečné části práce je navržena lokálně podepřená deska s otvory, která se nachází na již existující stavbě. Je provedena podrobná analýza konstrukce a deska je ověřena na protlačení. Výsledkem je návrh výztuže na protlačení společně s uvedením dalších možností řešení.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the influence of openings on flat slab in punching shear. The first part summarizes the possibilities of local supporting of flat slabs and possible design methods. The process of slab verification in punching shear is explained and the main differences in the calculation between the process specified in ČSN EN 1992-1-1 and the ETA methodology are shown. The types of punching reinforcement are summarized. The middle part of thesis is parametric study of openings effect on calculation and verification of flat slabs in punching shear. The main variables of this study are openings geometry and openings location. Difference in reinforcement of slab in the area near the column is also controlled. The last part of thesis is focused on the analysis of flat slab with openings in real building. The detailed analysis of construction is performed, and the slab is verified in punching shear. The results are punching shear reinforcement design and showing of other possibilities of solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectlokálně podepřená deskacze
dc.subjectprotlačenícze
dc.subjectotvorycze
dc.subjectúnosnostcze
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectflat slabeng
dc.subjectpunching sheareng
dc.subjectopeningseng
dc.subjectload capacityeng
dc.titleVliv prostupů na protlačení železobetonových lokálně podepřených desekcze
dc.titleEffect of openings on flat slabs behaviour in punching sheareng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Josef
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record