Show simple item record

Characteristics of plasters with enhanced moisture accumulation capabilitydc.contributor.advisorFořt Jan
dc.contributor.authorAkbota Begaly
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-695600020805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88482
dc.description.abstractVlhkost ve stavebních konstrukcích představuje problém, který ovlivňuje významným způsobem nejen živostnost staveb, ale má také negativní vliv na izolační schopnosti použitých materiálů a v neposlední řadě nepříznivě působí na kvalitu vnitřního prostředí budov. Přestože byla v minulosti tomuto tématu věnovaná zvýšená pozornost, současný stav budov vyžaduje další nutná opatření, která by umožňovala efektivnější řešení otázek spojených s nežádoucí hladinou vlhkosti v konstrukcích. Řešení poskytovaná současnou praxí jsou mnohdy spojená s využitím nákladných zařízení, která jsou v rozporu s principy trvalé udržitelnosti a nesplňují požadavky legislativy týkající se snížení energetické spotřeby budov. Nežádoucí hladina relativní vlhkosti v interiéru je v současnosti často spojována právě s používáním nepropustných izolačních materiálů, které tento problém zdůrazňují především u pasivních domů. Tento jev má negativní dopady nejen na živostnost použitých materiálů, ale také zhoršuje efektivitu práce a negativně působí na zdravotní stav rezidentů. Překládaná bakalářská práce se zabývá studiem omítek se zvýšenou vlhkostně akumulační schopností pro použití ve stavebnictví. Práce je zaměřená především na využití superabsorbent polymerů, tedy materiálů, které disponují vynikající absorpční schopností a je možné využít jako příměsi do omítkových směsí tak, aby došlo k výraznému zlepšení vlhkostních vlastností omítek. Takto modifikované omítky by bylo možné používat jako pasivní funkční prvek, který je schopen moderovat vnitřní prostředí budov zejména prostřednictvím opakované absorpce a desorpce vodní páry a udržovat hladinu relativní vlhkosti v optimálním rozmezí. Ve své práci se tedy zaměřuji na stanovení vlivu superabsorbent polymerů na materiálové parametry modifikovaných omítkových směsí. Vedle stanovení základních materiálových, mechanických a tepelných vlastností omítek jsem se v práci detailněji zabývala vlhkostními parametry navržených omítek, tak abych prokázala pozitivní vliv superabsorbent polymerů a nastínila jejich možné budoucí využití ve stavební praxi.cze
dc.description.abstractMoisture content in building structures poses a significant problem that affects not only the durability of buildings, but also has a negative impact on the insulation properties of materials and affects the quality of indoor environments. Although increased attention has been paid to this topic in the past, the current state of buildings requires further actions to effectively solve the issues associated with undesirable levels of humidity in structures. The solutions provided in current practice are joined with the use of expensive equipment, which often contradict with the principles of sustainability and are not compatible with the requirements of legislation related to the reduction of energy consumption of buildings. The current trend of building insulation causes a moisture load associated with undesirable level of relative humidity in the interior of modern buildings. This effect has a negative impact not only on the life span of used materials, but also worsens work efficiency and negatively affects the health of residents. This bachelor thesis deals with the study of plasters with enhanced moisture accumulation capability for application in construction. The thesis is focused mainly on the use of superabsorbent polymers that have excellent absorption capability and can be used as an admixture in plaster mixtures to improve moisture characteristics. Such modified plasters can be used as a passive functional element that can moderate indoor environment particularly through repeated absorption and desorption of water vapor and maintain the relative humidity level in the optimum range. In my work I focus on the influence of superabsorbent polymers on material parameters of modified plasters. In addition to determining the basic, mechanical and thermal properties, I deal in detail with moisture properties of the proposed plasters to prove the positive impact of superabsorbent polymers and describe their possible future application in building practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOmítkycze
dc.subjecttransport vlhkosticze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectporozitacze
dc.subjectsuperabsorbent polymercze
dc.subjectakumulace vlhkosticze
dc.subjectPlasterseng
dc.subjecthumidity transporteng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectporosityeng
dc.subjectsuperabsorbent polymereng
dc.subjectmoisture accumulationeng
dc.titleVlastnosti omítkových směsí se zvýšenou vlhkostně akumulační schopnostícze
dc.titleCharacteristics of plasters with enhanced moisture accumulation capabilityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLitoš Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record