Show simple item record

Recruting IT Specialists trough Headhuntingdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorPetra Kolláriková
dc.date.accessioned2020-06-18T22:53:26Z
dc.date.available2020-06-18T22:53:26Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-1086045397005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88228
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřením na získávání IT specialistů pomocí headhuntingu má za cíl analyzovat proces získávání zaměstnanců ve společnosti Alviso, zhodnotit využívané postupy sourcera při vyhledávání a oslovování uchazečů a navrhnout vhodná řešení pro zjištěné nedostatky. Teoretická část se věnuje procesu získávání zaměstnanců, jeho vývoji, zdrojům a metodám, kdy se dále konkrétně zaměřuje na IT segment a jeho charakteristiky. V praktické časti je představeno podnikání společnosti Alviso na příkladu procesu obsazování pozice, který je autorkou analyzován. V rámci výzkumného šetření jsou analyzována data týkající se získávání IT uchazečů a zjištěné poznatky jsou porovnány při rozhovorech se sourcery ze společnosti Alviso. Na základě všech uvedených metod výzkumného šetření jsou stanoveny návrhy pro zlepšení práce sourcera ve společnosti Alviso.cze
dc.description.abstractThe master thesis with a focus on recruiting IT specialists through headhunting aims to analyse the process of recruiting employees in Alviso, evaluate the procedures used by the sourcer in searching and contacting candidates and propose appropriate solutions to the identified shortcomings. The theoretical part deals with the process of recruiting employees, its development, resources, and methods, which further focuses specifically on the IT segment and its characteristics. The practical part presents the business of Alviso on the example of the selection process for the position, which is analysed by the author. As part of the research survey, data on the acquisition of IT candidates are analysed and the findings are compared in interviews with sources from Alviso. Based on all the above-mentioned research methods, proposals are made to improve the work of the sourcer at Alviso.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectheadhuntingcze
dc.subjectITcze
dc.subjectsourcingcze
dc.subjectuchazečicze
dc.subjectzískávání zaměstnancůcze
dc.subjectcandidateseng
dc.subjectheadhuntingeng
dc.subjectITeng
dc.subjectrecruiting employeeseng
dc.subjectsourcingeng
dc.titleZískávání IT specialistů pomocí headhuntingucze
dc.titleRecruting IT Specialists trough Headhuntingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record