Show simple item record

Subtype Classification of Focal Cortical Dysplasia by Interictal Activity of Invasive EEGdc.contributor.advisorJanča Radek
dc.contributor.authorLaura Shala
dc.date.accessioned2020-06-16T22:51:47Z
dc.date.available2020-06-16T22:51:47Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.identifierKOS-984901657505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88074
dc.description.abstractFokální kortikální dysplázie (FCD) je častou příčinou farmakorezistentní epilepsie. Určení podtypu FCD je zásadní při plánování resekčního výkonu u těchto pacientů. Cílem této práce je na základě parametrizace výskytu interiktálních výbojů IED v předoperačním iEEG záznamu predikovat podtyp FCD. Byla navržena metodika pro parametrizaci a testování kvaziperiodického výskytu IED v denních a nočních záznamech. Pomocí 11 parametrů byly popsány data 40 pacientů trpících FCD podtypu I a II. Univarietním i multivarietním testováním byly hledány specifické parametry pro stratifikaci podtypů FCD, které byly posléze použity k tvorbě predikčního GLM modelu. Podařilo se najít 6 parametrů stratifikujících pacienty mezi podtypy FCD I a II. Byl navržen klasifikátor s úspešností 82,5\% v křížové validaci. Noční data se ukázala jako nejvíce specifické pro stratifikaci podtypu FCD. Navržená metodika může zvýšit výtěžnost předoperačního iEEG vyšetření, objektivizuje posouzení výskytu IED a umožňuje na jeho základě predikovat podtyp FCD s vysokou spolehlivostí.cze
dc.description.abstractFocal cortical dysplasia (FCD) is a frequent cause of drug-resistant epilepsy. Determining the FCD subtype is essential in planning resection surgery in those patients. The aim of this work is to predict the FCD subtype based on the parameterization of the occurrence of interictal discharges IEDs in the preoperative iEEG recording. A methodology for parameterization and testing of the quasiperiodic occurrence of IEDs in day and night recordings was proposed. Data from 40 patients with FCD subtypes I and II were described using 11 parameters. Specific parameters for stratification of FCD subtypes were sought by univariate and multivariate testing, which were then used to create a predictive GLM model. We have found 6 parameters stratifying between FCD subtypes I and II. A classifier with a cross validation performance of 82.5\% was designed. Nocturnal data proved to be most specific for stratification of FCD subtypes. The proposed methodology can increase the yield of preoperative iEEG examination, objectify the assessment of the occurrence of IEDs and allow to predict the FCD subtype with high reliability.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFokální kortikální dyspláziecze
dc.subjectiEEGcze
dc.subjectstratifikace podtypůcze
dc.subjectinteriktální výbojecze
dc.subjectFocal Cortical Dysplasiaeng
dc.subjectiEEGeng
dc.subjectsubtype stratificationeng
dc.subjectinterictal dischargeseng
dc.titleKlasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEGcze
dc.titleSubtype Classification of Focal Cortical Dysplasia by Interictal Activity of Invasive EEGeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeEbel Matyáš
theses.degree.disciplineZpracování signálůcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record