Show simple item record

Financial Analysis of the Company Burg Ocet s.r.o.dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorKristýna Kyselová
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:49Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:49Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.identifierKOS-878590303805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87932
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku, jímž je Burg Ocet s.r.o. Cílem je provést finanční analýzu na základě účetních výkazů za období 2014 až 2018 a zhodnotit finanční situaci podniku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám finanční analýzou, jejím účelem, uživateli, zdroji, metodami a také ukazateli finanční analýzy. Praktická část zahrnuje představení společnosti Burg Ocet s.r.o. a poté samotnou finanční analýzu na základě zmíněných finanční nástrojů. V závěru bakalářské práce je pak posouzeno finanční zdraví podniku.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the financial analysis of the selected company, which is Burg Ocet s.r.o. The aim of this thesis is to do the financial analysis based on the fi-nancial statements from years between 2014 and 2018 and evaluate financial health of the company. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with financial analysis, its purpose, users, sources, methods, and also ratios of financial analysis. The practical part includes the introduction of the company Burg Ocet s.r.o. and then financial analysis based on the mentioned financial tools. In the conclusion of the bachelor thesis is assessed the financial health of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectčistý pracovní kapitálcze
dc.subjectsouhrnné ukazatelecze
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectabsolute ratioseng
dc.subjectratio indicatorseng
dc.subjectnet working capitaleng
dc.subjectsummary indi-catorseng
dc.subjecteconomic added valueeng
dc.titleFinanční analýza podniku Burg Ocet s.r.o.cze
dc.titleFinancial Analysis of the Company Burg Ocet s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record