Show simple item record

The Current State of Selected Churches of the Broumov Group, Numerical Analysis of Wall Failuresdc.contributor.advisorKuklík Pavel
dc.contributor.authorCharalampos Paschopoulos
dc.date.accessioned2020-02-12T23:51:24Z
dc.date.available2020-02-12T23:51:24Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-887367799005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86769
dc.description.abstractBroumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu převážně jedinou rodinou architektů (Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými). V mé diplomové práci jsem se soustředil na analýzu únosnosti stěn dvou kostelů (jmenovitě se jedná o kostel sv. Anny ve Vižňově a sv. Barbory v Otovicích). Oba kostely jsou ve špatném technickém stavu, díky špatnému odvodu srážkových vod, které je způsobeno především nedostatečnou údržbou. Vlivem dešťů a působením mrazu došlo k výraznému poškození stěn. Docházelo k opadávání omítky, degradaci obnažených kamenů a zhoršování kvality malty. Jelikož nosná stěna není nadále chráněna maltou před vlivy dochází následně ke snížení její únosnosti. Těžištěm mé práce byla analýza únosnosti zdiva. Pomocí víceúrovňového modelování kompozitu zdiva jsem analyzoval jeho únosnost. Byl vytvořen jakýsi mikromodel zdiva, ve kterém byly obsaženy všechny prvky jeho skladby, různé druhy kamenů, místy i cihel vzájemně propojené vápennou maltou. Pomocí software ATENA Červenka Consulting jsem vypočetl homogenizovanou únosnost vyjmutého bloku zdiva, jak v tlaku, tak i v tahu a smyku. Výsledky jsem vynesl do grafů a uspořádal přehledně do tabulek. Skladba mikromodelu spolu se sítí MKP je též představena v obrázcích. do tabulek. Broumovská skupina kostelů sehrává mimořádnou úlohu v kulturním dědictví regionu a provedená analýza by měla přispět k její udržitelnosti. Úspěšná rekonstrukce a rehabilitace bude vyžadovat další analýzu a monitorování současného stavu.cze
dc.description.abstractThe Broumov Group of Churches have distinguished place in Baroque architecture. All the churches were built in the same period (in the 18th century) in the villages of Broumov region, by the same family of architects (Dientzenhofers) under the influence of abbot, Otmar Zinke. In my diploma thesis I concentrated on the analysis of bearing capacity of the walls of two churches (namely the church of St. Anna in Vižňov and St. Barbara in Otovice). Both churches are in poor technical condition due to poor drainage of rainwater, which is mainly caused by insufficient maintenance. The walls were significantly damaged by rain and frost. The plaster fell, the exposed stones were degraded and the mortar quality deteriorated. Since the wall is no longer protected by mortar against influences, its load-bearing capacity is consequently reduced. The focus of my work was analysis of bearing capacity of masonry. Using multilevel modeling of masonry composite I analyzed its load-bearing capacity. A micromodel of masonry was created in which all the elements of its composition, various types of stones, sometimes even bricks connected by lime mortar, were contained. Using the ATENA software of Červenka Consulting it was calculated the homogenized load-bearing capacity of the extracted masonry block, both in compression, in tension and shear. The results were plotted in graphs and arranged in tables. The composition of the micromodel together with the FEM network is also presented in the pictures. The Broumov Group of Churches plays an extraordinary role in the cultural heritage of the region and the analysis should contribute to its sustainability. Successful reconstruction and rehabilitation will require further analysis and monitoring of the current situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbarokcze
dc.subjectBroumovská skupina kostelůcze
dc.subjectzdivocze
dc.subjectúnosnost stěncze
dc.subjectmikromodelovánícze
dc.subjectnelineární a kvazikřehké numerické modelycze
dc.subjectBaroqueeng
dc.subjectBroumov group of churcheseng
dc.subjectmasonryeng
dc.subjectbearing capacity of wallseng
dc.subjectmicro-modelingeng
dc.subjectnon-linear and quasi-fragile numerical modelseng
dc.titleSoučasný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěncze
dc.titleThe Current State of Selected Churches of the Broumov Group, Numerical Analysis of Wall Failureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZigler Radek
theses.degree.disciplineBuilding Structurescze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record