Show simple item record

Analysis of Employee Care and Employee Benefitsdc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorMatěj Belička
dc.date.accessioned2020-02-06T23:51:30Z
dc.date.available2020-02-06T23:51:30Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-780131071705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86583
dc.description.abstractTéma mé bakalářské práce spadá do oblasti řízení lidských zdrojů, a právě lidské zdroje jsou základním faktorem úspěšnosti firem. Získat a udržet kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci klíčové. Proto organizace musí do lidského kapitálu in-vestovat a náležitě péči o pracovníky zkvalitňovat. Cílem této bakalářské práce by-lo analyzovat péči o zaměstnance a zaměstnanecké benefity v konkrétní společ-nosti z oblasti zdravotnictví, zjistit případné nedostatky a pokusit se navrhnout zlepšení. V teoretické části jsou popsány druhy benefitů a jejich využití, dále péče o zaměstnance, včetně pracovní doby, pracovního prostředí, personálního rozvoje, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V praktické části je popsána charakteristika sledované společnosti, pracovně-právní nároky a pracovní podmínky jejích za-městnanců a poskytovaná péče o zaměstnance na pracovišti. Pomocí dotazníko-vého šetření byla získána data od zaměstnanců, z nichž vyplývá, že ve sledované organizaci je péče o zaměstnance dostačující a zaměstnanci jsou s benefity spo-kojeni. Organizace byla s výsledky šetření seznámena a bylo ji navrženo několik nových žádaných benefitů.cze
dc.description.abstractThe topic of my bachelor thesis is in the area of human resources management, and it is precisely human resources that are the key factor for the success of com-panies. Gaining and maintaining a high-quality job potential is crucial for the or-ganization. That is why organizations need to invest in human capital and improve the care for employees. The aim of this bachelor thesis was to analyze the care of employees and employee benefits in a particular health care company, to find out any shortcomings and to try to propose improvement. The theoretical part de-scribes the types of benefits and their use, further care for employees, including working hours, work environment, personnel development, occupational safety and health protection. The practical part describes the characteristics of the moni-tored company, the legal rights and working conditions of its employees and the care provided to the employees in the work place. Using the questionnaire survey, data were obtained from employees, which show that the care for employees is sufficient and the employees are satisfied with the benefits in the monitored or-ganization. The organization was acquainted with the survey results and several new benefits were proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPéče o zaměstnancecze
dc.subjectzaměstnanecké benefitycze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectlidské zdrojecze
dc.subjectzaměstna-neccze
dc.subjectzaměstnavatelcze
dc.subjectEmployee Careeng
dc.subjectEmployee Benefitseng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectEmployeeeng
dc.subjectEmployereng
dc.titleAnalýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefitycze
dc.titleAnalysis of Employee Care and Employee Benefitseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSigačevová Janka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record