Show simple item record

BZENECdc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorErik Ebringer
dc.date.accessioned2020-02-06T09:51:28Z
dc.date.available2020-02-06T09:51:28Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifierKOS-866637181005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86511
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o možném budoucím rozvoji Města Bzence. Bzenec je se svými více něž 4 000 obyvateli tradičním vinařským městem jihomoravského Slovácka. Cílem práce je stanovení urbanistické koncepce dalšího rozvoje města Bzence, a to pomocí řešení tří celoměstsky významných, leč neutěšených lokalit ležících na spojnici hojně využívané nejen obyvateli, ale i návštěvníky města, kteří právě na její trase hledají zdejší vinařskou kulturu. Na základě této koncepce je doplněna stavební struktura a prověřeny kapacity možného rozvoje uvnitř přirozených hranic intravilánu. Koncepce tak reaguje na stávající značnou poptávku po nových plochách bydlení.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a possible future development of the town of Bzenec. Bzenec is with its more than 4000 inhabitants a traditional wine-growing town of Moravian Slovakia. The aim of the thesis is the determination of an urbanistic conception of a further development of the town of Bzenec, namely by means of solution of three town-widely significant, nevertheless dismal localities lying on a connecting line plentifully utilized not just by the inhabitants, but also by tourists, who look for a local viticulture just on this route. On the basis of this concept, engineering structure is complemented and capacities of possible development within natural inner boundaries are verified. This way the conception responds to current considerable demand for new sites of housing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúzemní rozvojcze
dc.subjectkoncepcecze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectvybavenostcze
dc.subjectspatial developmenteng
dc.subjectconceptioneng
dc.subjecturban planningeng
dc.subjecthousingeng
dc.subjectpublic utilitieseng
dc.titleBZENECcze
dc.titleBZENECeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHrdlička Ivo
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record