Show simple item record

Costing and Budgeting Analysis at Omega Optix, s.r.o.dc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorBarbora Peterková
dc.date.accessioned2020-02-01T23:51:39Z
dc.date.available2020-02-01T23:51:39Z
dc.date.issued2020-02-01
dc.identifierKOS-1087892630105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86311
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické části je shrnutí tvorby rozpočtů, jelikož v další části diplomové práce je tato činnost analyzována. Praktická část, která čerpá z poznatků části teoretické, se zabývá způsobem kalkulování vybrané části výrobního procesu. Tato druhá část začíná představením společnosti Omega Optix s.r.o. a analýzou jejího výrobního programu. Dále je provedena kalkulační analýza současné situace, kde věnujeme pozornost především kalkulacím způsobu tvorby rozpočtů a kalkulací. Návrh obsahuje účinnější kalkulační postupy a návrhy na rozšíření či implementování nových modulů ERP systémů. Zhodnocením diplomové práce je porovnání mezi navrženým způsobem manipulace s daty a současným stavem ve společnosti.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is to evaluate calculation process for a particular company. The first part of the thesis contains a detailed theory of calculations, costing, and calculation methods. The conclusion of the theoretical part is a summary of budgeting because the activity is being analyzed in the next part. The practical part, which derives the information from the theoretical part, deals with the method of calculating the selected part of the production process. This second part begins with the introduction of Omega Optix s.r.o. and analyzing its production process. Furthermore, a calculation analysis of the current situation is carried out, where we pay attention primarily to the calculation methods of budgeting and calculations. The proposal includes more efficient costing procedures and proposals for expanding or implementing new modules of ERP systems. The evaluation of the thesis is a comparison between the proposed method of data manipulation and the current state of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKalkulacecze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectnákladové kalkulacecze
dc.subjectrozpočtycze
dc.subjectroční pánovánícze
dc.subjectvýrobní nákladycze
dc.subjectERP systémcze
dc.subjectplánování nákladůcze
dc.subjecttvorba kalkulacecze
dc.subjectCostingeng
dc.subjectcostseng
dc.subjectcosting costseng
dc.subjectbudgetingeng
dc.subjectannual masteringeng
dc.subjectproduction costseng
dc.subjectERP systemeng
dc.subjectcost planningeng
dc.subjectcost makingeng
dc.titleAnalýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o.cze
dc.titleCosting and Budgeting Analysis at Omega Optix, s.r.o.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePeřina Miloslav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record