Show simple item record

Effective Connectivity Instability within Epileptogenic Networkdc.contributor.advisorJanča Radek
dc.contributor.authorLenka Svobodová
dc.date.accessioned2020-01-29T23:51:28Z
dc.date.available2020-01-29T23:51:28Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.identifierKOS-860414366105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86125
dc.description.abstractJednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je chirurgické odstranění tzv. epileptogenní zóny. V epileptogenní neuronální síti můžeme identifikovat uzly, které se aktivně podílejí na genezi záchvatu. Tyto uzly vykazují nestabilní efektivní konektivitu se zbytkem sítě. Cílem práce je identifikace nestabilních uzlů, jejich lokalizace ve vztahu ke klinickému hodnocení a vliv na pooperační výsledek. Bylo analyzováno 300 preiktálních iEEG signálů 31 pacientů s fokální kortikální dysplázií (FCD). Pro odhad časového vývoje efektivní konektivity byla použita směrová přenosová funkce (DTF). Míra nestability byla měřena trojicí metod: Tukeyho kritériem, algoritmy k-means a Gaussian Mixture Model. Nestabilní konektivita byla potvrzena v pásmu 101-150 Hz v kanálech uvnitř epileptogenní zóny a využita jako biomarker pro zaslepenou identifikaci nestabilních uzlů. Nestabilní uzly sítě statisticky korespondovaly s klinickým hodnocením zejména u podskupiny pacientů s FCD typu II. Vyšší nestabilita konektivity u FCD typu II než u typu I koresponduje se strukturální organizací neuronů v lézi, nicméně vliv resekce nestabilních uzlů na pooperační výsledek nebyl prokázán.cze
dc.description.abstractOne of the treatment options for pharmacoresistant epipsy is surgical removal of the epileptogenic zone. In the epileptogenic neural network we can identify nodes that are actively involved in the seizure genesis. These nodes show unstable effective connectivity with the rest of the network. The aim of this work is to identify unstable hubs, their localization in relation to clinical evaluation and the effect on surgical outcome. We analysed 300 preictal iEEG signals of 31 patients with focal cortical dysplasia (FCD). A directed transfer function (DTF) was used to estimate variability of effective connectivity over time. The rate of the instability was measured with three methods: Tukey's threshold, algorithms k-means and Gaussian Mixture Model. Unstable connectivity was confirmed in the range 101-150 Hz in channels within the epileptogenic zone and used as a biomarker for blinded identification of unstable hubs. The unstable hubs of the network statistically corresponded with clinical evaluation, mainly in the subgroup of patients with FCD type II. Higher connectivity instability in type II FCD than type I corresponds to structural organisation of neurons in lesion, however effect of unstable hubs resection on surgical outcome has not been proved.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectefektivní konektivitacze
dc.subjectsměrová přenosová funkcecze
dc.subjectoblast vzniku záchvatůcze
dc.subjectfokální kortikální dyspláziecze
dc.subjecteffective connectivityeng
dc.subjectdirected transfer functioneng
dc.subjectseizure onset zoneeng
dc.subjectfocal cortical dysplasiaeng
dc.titleNestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítěcze
dc.titleEffective Connectivity Instability within Epileptogenic Networkeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHlinka Jaroslav
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record