Show simple item record

Equipment for the eliminate and creating potential induced degradation (PID) in a PV moduledc.contributor.advisorHrzina Pavel
dc.contributor.authorDavid Rokusek
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-860412662505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86083
dc.description.abstractPráce je volným navázáním na bakalářskou práci „PID Efekt, diagnostika a důsledky“ [1] a lze jí rozdělit do několika sekcí. Nejprve se v práci zabývám jevem zvaným PID, tedy potenciálem indukovaná degradace, a zároveň se vracím k výsledkům naměřeným v uvedené bakalářské práci. Poté pokračuji návrhem zařízení, konkrétně zdroje napětí k vyvolání a léčení efektu PID. Samotný návrh začíná nejprve rešerší spínaných zdrojů vhodných pro danou aplikaci a volbou nejvhodnější varianty. Rešerše pak pokračuje rozborem zvolené topologie. Významnou část práce jsem věnoval návrhu a popisu schématu a desky plošných spojů. V závěrečné části práce pak popisuji realizaci zdroje a měření jeho parametrů, například výstupního napětí nebo stability.cze
dc.description.abstractThis document freely continues my bachelor’s thesis “PID Effect, diagnostics and impact” [1] and it can be divided into several sections. At first, I talk about the effect called PID or Potential Induced Degradation and I also go back presenting the results of my Bachelor’s thesis. Then I continue with designing a device, more specifically a power supply, that can both cause and revert the effect of PID. The design description starts with a short research on a switch mode power supplies and selection of the topology which fits my application best. The research then focuses more deeply on the selected topology – a Flyback converter. The longest section of this document describes the designing process of schematics and printed circuit board. Final part then describes the power supply build and the measurement of its parameters, such as output voltage or stability.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPotenciálem indukovaná degradacecze
dc.subjectPIDcze
dc.subjectFlyback konvertorcze
dc.subjectDCMcze
dc.subjectCCMcze
dc.subjecttopologiecze
dc.subjectPotential induced degradationeng
dc.subjectPIDeng
dc.subjectFlyback convertereng
dc.subjectDCMeng
dc.subjectCCMeng
dc.subjecttopologyeng
dc.titleZařízení pro léčení a vyvolání potenciálem vyvolané degradace (PID) u PV modulůcze
dc.titleEquipment for the eliminate and creating potential induced degradation (PID) in a PV moduleeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKofroň Martin
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record