Show simple item record

Deploying SDN architecture in Open Optical Transport Networksdc.contributor.advisorBoháč Leoš
dc.contributor.authorIvan Eroshkin
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-860412779305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86082
dc.description.abstractPro udrženı́ tempa s rostoucı́mi požadavky na přenosovou rychlost, latenci a bezpečnost je nutné zvážit současnou koncepci řı́zenı́ sı́tı́. Software-Defined Networking (SDN) je jedno z možných řešenı́, ke kterému telekomunikačnı́ průmysl směruje. Tato práce představuje současný stav Software-Defined Networking a zaměřuje se na vybraná open-source řešenı́ v oblasti SDN kontrolerů, jako je ONOS či OpenDaylight. Hlavnı́m cı́lem této části práce je vysvětlit, jak může SDN pomoci vyřešit rostoucı́ požadavky na rozšı́řenı́ automatizace v otevřených optických sı́tı́ch. Praktická část této práce je rozdělená do dvou oblastı́. V rámci prvnı́ oblasti jsem se zabýval rozšı́řenı́m funkčnosti SDN kontroleru pro umožněnı́ konfigurace a řı́zenı́ optických komunikačnı́ch zařı́zenı́. Hlavnı́m přı́nosem je implementace nových funkcionalit SDN driveru pro Nokia 1830 PSS (ROADM) a rozšı́řenı́ funkcionality driveru pro Nokia 1830 PSI-2T (optický transpondér). Ve druhé části práce jsem se zabýval problematikou korelace alarmů v otevřených optických sı́tı́ch. Výsledkem je funkce pro korelaci alarmů ve formě SDN aplikace, kterou jsem dále otestoval na emulovaných optických zařı́zenı́ch pro prokázánı́ funkčnosti celého konceptu.cze
dc.description.abstractWith the rising demands on the network throughput, latency and security, legacy control networking concepts should be reconsidered. Software-Defined Networking (SDN) is one of the possible solutions, to which telecommunication industry is moving. This work presents current state-of-the-art in Software-Defined Networking and focuses on some open-source solutions of SDN controllers, like ONOS and OpenDaylight. Main focus is to understand how SDN can help to solve increasing demand for broader automation in Optical Transport Networks. The practical section is divided in two parts. Within the first part I focused on extending functionality of SDN controller to facilitate more efficient configuration and control of optical network devices. Main contribution was to implement additional features to SDN drivers for Nokia 1830 PSS (ROADM) and extend functionality of Nokia 1830 PSI-2T (Optical Transponder) driver. Second part is dedicated to the Alarm Correlation problematic in open optical networks. We designed, developed an Alarm Correlation function as a SDN application then we tested it on emulated optical devices to prove the concept.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSoftware-Defined Networkingcze
dc.subjectSDNcze
dc.subjectNETCONFcze
dc.subjectOPENCONFIGcze
dc.subjectOpen Network Operating Systemscze
dc.subjectONOS 2.xcze
dc.subjectODTNcze
dc.subjectOpen and Disaggregated Transport Net- workcze
dc.subjectOpen Optical Transport Networkscze
dc.subjectOptical Transpondercze
dc.subjectROADMcze
dc.subjectReconfigurable Add/Drop Multiplexercze
dc.subjectFuture Networkscze
dc.subjectAlarm Correlationcze
dc.subjectAlarm Localizationcze
dc.subjectSoftware-Defined Networkingeng
dc.subjectSDNeng
dc.subjectNETCONFeng
dc.subjectOPENCONFIGeng
dc.subjectOpen Network Operating Systemseng
dc.subjectONOS 2.xeng
dc.subjectODTNeng
dc.subjectOpen and Disaggregated Transport Net- workeng
dc.subjectOpen Optical Transport Networkseng
dc.subjectOptical Transpondereng
dc.subjectROADMeng
dc.subjectReconfigurable Add/Drop Multiplexereng
dc.subjectFuture Networkseng
dc.subjectAlarm Correlationeng
dc.subjectAlarm Localizationeng
dc.titleVyužití konceptu softwarově definovaných sítí v otevřených optických transportních sítíchcze
dc.titleDeploying SDN architecture in Open Optical Transport Networkseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKsentini Adlen
theses.degree.disciplineKomunikační systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record