Now showing items 1-20 of 259

  • Modelování výstavby optické komunikační infrastruktury pro potřeby provozovatele distribuční sítě 

   Author: Barbora Staroňová; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Šolle Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Jednotnou myšlienkou pojmu inteligentnej siete je, že všetky objekty využívajú automatizovaný systém riadenia energie na vzájomnú komunikáciu, reguláciu svojich energetických požiadaviek, ukladanie nevyužitej energie a ...
  • Rozmístění létajících základnových stanic pro mimořádné události 

   Author: Tomáš Sap; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   V mimořádných situacích, jako jsou přírodní či jiné katastrofy, je zajištění flexibilního a spolehlivého mobilního připojení pro všechny uživatele nacházející se v zasažené oblasti klíčovým prvkem pro úspěšnost záchranných ...
  • Kyberfyzikální bezpečnost pseudosatelitů 

   Author: Filip Bělohlávek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice kyberfyzikální bezpečnosti stratosferických pseudosatelitů (HAPS). HAPS zde figuruje jako zástupce tzv. kyberfyzikálních systémů, tedy systémů, které spojují fyzický svět se ...
  • Vliv optovláknových fyzikálních jevů závislých na polarizaci na optický přenos 

   Author: Vojtěch Baštář; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem optovláknových fyzikálních jevů závislých na polarizaci na optický přenos. Cílem je představit destruktivní účinky polarizace a možná využití polarizace v optických systémech v případech, ...
  • Integrace map pokrytí mobilní sítě do prostředí AWS 

   Author: Luka Jovanović; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato práce se zabývá vývojem podpůrných funkcí a algoritmů, které slouží ke zpracování a modelování dat pro webovou aplikaci, poskytující informace o pokrytí mobilní sítí v České republice. Jsou v ní popsány základy tzv. ...
  • Asterisk jako monitorovací a testovací nástroj pro rozsáhlé pobočkové sítě 

   Author: Simona Vránová; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit nástroj pro monitoring a testování rozsáhlých pobočkových sítí za pomoci ústředny Asterisk. Tento nástroj sleduje síťovou dostupnost prvků v síti, možnost uskutečnit hovor a kvalitu ...
  • Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru 

   Author: Petra Salfická; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato práce je zaměřena na edukaci pacientů s nemocí diabetes mellitus ve spojení s prvky gamifikace. Cílem práce bylo rozšířit seriózní hru MyDiabetic o příběhový modul. Práce popisuje vytváření grafických prvků hry a ...
  • Alokace zdrojů pro slicing v 6G sítích pomocí distribuované hluboké neuronové sítě 

   Author: Ondřej Šmíd; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Giannakas Theodoros
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Network slicing se ukazuje jako klı́čový koncept v sı́tı́ch 5G a dalšı́ch generacı́ch. V konceptu network slicingu by operátoři sı́tı́ měli spravovat fyzické zdroje mezi slicy. Tyto fyzické zdroje, použı́vané a pozorované ...
  • Honeypot pro výzkum zabezpečení VoIP systémů 

   Author: Akshay Sharma; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Byla vyvinuta technologie VoIP (Voice over Internet Protocol) a její význam v širokopásmové síti rychle roste. Telefony VoIP volají po stejné trase používané pro síťový a internetový provoz a čelí stejné kybernetické hrozbě, ...
  • Parametry hyperspektrálních snímacích systémů 

   Author: Miroslav Růžička; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kaiser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce přibližuje téma hyperspektrálního snímání. Zaměřuje se na popis parametrů hyperspektrálních snímacích systémů a zmiňuje jejich možnou aplikaci v praxi. Práce se dále věnuje podrobnému seznámení s ...
  • RF navigace v LPWAN síťích 

   Author: Tomáš Ouředník; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem práce je ověřit možnosti cenově a implementačně nenáročné techniky pro lokalizaci LPWAN zařízení v rámci zájmových budov. Pro tento účel byl navržen algoritmus využívající strojové učení a data o signálu Wi-Fi. ...
  • Důvěryhodnost šifrovaného DNS provozu 

   Author: Jan Šimůnek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tématem diplomové práce je popis standardizovaných variant šifrovaného DNS, tedy DNS over TLS a DNS over HTTPS a jejich následná bezpečnostní analýza ve veřejně dostupných rekurzivních resolverech. Práce se zabývá detailním ...
  • Nelineární čtyřvlnné směšování u DWDM systémů 

   Author: Aldair da Costa Baptista; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této diplomové práce je studovat nelineární jev zvaný míchání čtyřmi vlnami, jeho příčiny a důsledky a jak zmírnit jeho účinek, a to vše v kontextu optických sítí s rozestupy hustých kanálů. Během této práce byla ...
  • Vliv ohybů optických vláken na optické systémy v pásmu 1310-2000 nm 

   Author: Martin Požár; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Diplomová práce se podrobně zabývá vlivem ohybu na přenosové vlastnosti jednovidových optických vláken. Jsou zkoumána jednovidová optická vlákna konvenční a vlákna odolná na ohyb. Jsou provedeny jejich simulace, kde jako ...
  • Detekce anomálií v sítích 

   Author: Jiří Anděra; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato diplomová práce se zaobírá problematikou detekce anomálií v sítích. V teoretické části jsou sepsány metody, které využívající statistický přístup, až po metody strojového učení. Následně je vybrána jedna z popsaných ...
  • Testbed IoT routeru 

   Author: Nicola Zaru; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci pracovního prostředí pro testování provozních parametrů přenosového kanálu IoT routeru. Teoretická část práce se zaměřuje na popis hardwaru a softwaru použitého při různých ...
  • Optimalizace mobilních sítí s létajícími základnovými stanicemi pro mobilní uživatele 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Možnou cestou jak ulevit přetížené mobilní síti je nasazení dronu jako létající základnové stanice, která poskytuje dočasnou konektivitu uživatelům. Tato práce představuje algoritmus pro umístění dronu a úpravu jeho pozice ...
  • Automatizovaný systém konfigurace SDN síťových zařízeních 

   Author: František Flachs; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Diviš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaného systému pro konfiguraci síťových zařízeních. Systém se skládá z několika hlavních komponent, kterými jsou rozhraní pro komunikaci s SDN kontroléry, ...
  • Správa a monitoring rozsáhlých sítí 

   Author: Lukáš Červenka; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Pech David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá analýzou možností vzdálené správy a monitoringu sítí, a poté návrhem, implementací a testováním nástroje, který umožňuje centrální dohled nad konfigurací komponent existující virtuální infrastruktury. ...
  • Systém pro automatické polohování nemocničního lůžka 

   Author: Michal Picek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Staša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout systém pro automatické polohování nemocničního lůžka značky PROMA REHA. V systému je třeba uvažovat textilní senzorou síť zatížení a centrální jednotku. Následně navrhnout a vytvořit ...