Show simple item record

Proposal for Improving Processes Efficiency in Air Accidents Investigation

dc.contributor.advisorPlos Vladimír
dc.contributor.authorTomáš Vojtěch
dc.date.accessioned2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.available2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.issued2019-09-13
dc.identifierKOS-780405441305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85382
dc.description.abstractŠetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování přístupu k šetření a zavádění nových metod k jeho zefektivnění má za následek, že současný stav civilního letectví dosahuje velmi vysoké úrovně provozní bezpečnosti. Práce je zaměřena na proces šetření události v podmínkách národní autority ČR. Tím je Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Práce obsahuje popis současného stavu legislativy týkající se šetření leteckých událostí a způsobu jakým je Ústav organizován. Analyzuje současný stav procesu šetření, kterým se Ústav řídí, včetně vykonávaných činností. Nachází se v ní zjednodušený popis procesu šetření události spolu s grafickým modelem, na který navazuje návrh možných změn. Tyto změny by měly vést k efektivnějšímu rozdělení jednotlivých činností mezi všechny osoby vystupující v procesu šetření události a docílit tak lepšího využití dostupných lidských zdrojů. Jedním z předpokladů je také celkové zrychlení procesu šetření. Výsledkem práce je zhodnocení dopadu navrhovaných změn.cze
dc.description.abstractThe investigation of air accidents is one of the most important activities carried out in the field of aviation, which has been developed since the very beginning of aviation itself and its development will continue in the future. The constant improvement of the approach to investigation and the introduction of new methods to make it more effective means that the current state of civil aviation achieves a very high level of safety. This bachelor thesis is focused on process of accidents and incidents investigation in civil aviation in administration of Czech national authority - Air Accident Investigation Institute. The thesis contains a description of the current state of the legislation concerning the investigation of air accidents and incidents and the way how the Institute is organized. This thesis analyzes the current state of the investigation process, which is followed by the Institute, including the activities performed. It contains a simplified description of the investigation process together with a graphical model followed by a proposal for possible changes. These changes should lead to more efficient distribution of activities among all those involved in the investigation process and to make better use of available human resources. One of the assumptions is also an overall acceleration of the investigation process. The result of this work is to evaluate the impact of the proposed changes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectletadlocze
dc.subjectletecká nehodacze
dc.subjectlegislativní rámeccze
dc.subjectpřístup k šetřenícze
dc.subjectproces šetřenícze
dc.subjectrozdělení činnostícze
dc.subjectprocesní modelcze
dc.subjectnávrhy změncze
dc.subjectaircrafteng
dc.subjectair accidenteng
dc.subjectlegislative frameworkeng
dc.subjectapproach to investigationeng
dc.subjectprocess of investigationeng
dc.subjectdistribution of taskseng
dc.subjectprocess modeleng
dc.subjectproposals for changeseng
dc.titleNávrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehodcze
dc.titleProposal for Improving Processes Efficiency in Air Accidents Investigationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeBejdák Josef
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record