Show simple item record

Specific Characteristics of Managerial Tools for Enterprice Business Managementdc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorBarbora Kultová
dc.date.accessioned2019-09-06T22:52:04Z
dc.date.available2019-09-06T22:52:04Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.identifierKOS-884679173405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85228
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Specifické charakteristiky manažerských nástrojů pro manažerské řízení podniku" se zabývá integrační a přužnostní charakteristikou vybraných manažerských nástrojů. Mezi tyto nástroje patří: Target Costing, Activity Based Costing, Activity Based Management, Balance Scorecard, Metoda Hodinové nákladové sazby a Účelově upravená tabulka kalkulačního vzorce. V diplomové práci jsou nejprve popsány vlastnosti vybraných manažerských nástrojů a stanoveny integrační a pružnostní hlediska, na jejichž základě jsou metody hodnoceny. Výstupem je slovní hodnocení doplněné o přehlednou tabulku míry integračních schopností. Na základě zjištěných dat jsou zhodnoceny dvě výzkumné otázky a dvě hypotézy. Znění hypotéz je následující - "H1: Pro manažerský nástroj lze se-stavit seznam hledisek, která charakterizují míru jeho inte-gračních vlastností", "H2: Silnější integrační charakteristika manažerského nástroje vede k vyšší míře pružnosti manažerského nástroje". Přínosem diplomové práce je popis vybraných mana-žerských nástrojů, umožňující zvýšení jejich využitelnosti ve více oblastech a identifikace jejich integračních a pružnost-ních vlastností, díky kterým je možné zvýšit míru integrace v systému řízení.cze
dc.description.abstractThe Master's thesis on the topic "Specific Characteristics of Managerial Tools for Enterprise Business Management" focuses on the integral and flexible character of chosen managerial tools. These tools include: Target Costing, Activity Based Costing, Activity Based Management, Balance Scorecard, Method of Hourly cost rate and a Purpose-built calculation formula table. The Master's thesis first of all describes the characteristics of chosen managerial tools and sets integrative and flexible viewpoints for their evaluation. The outcome is a verbal evaluation extended by a well-arranged table scal-ing integrative abilities. Based on the found data the two placed questions and hypotheses are evaluated. The hypotheses are following - "H1: It is possible to assemble a list of viewpoints for a managerial tool, that characterize its level of integrative qualities, ""H2: A stronger integrational characteristic of a managerial tool leads to a higher level of flexibility of that managerial tool ". The Master's thesis contributes by describing chosen managerial tools, which expands their usage in other fields and the identification of their integrative and flexible characteristics that can be used to increase the level of integration in the management system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectManažerský nástrojcze
dc.subjectintegrační charakteristikacze
dc.subjectpružnostní charakteristikacze
dc.subjectcontrollingcze
dc.subjectManagerial Toolseng
dc.subjectintegrative characteristicseng
dc.subjectflexible characteristicseng
dc.subjectcontrollingeng
dc.titleSpecifecké charakteristiky manažerských nástrojů pro manažerské zařízení podnikucze
dc.titleSpecific Characteristics of Managerial Tools for Enterprice Business Managementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePlachý Martin
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record