Show simple item record

Design methods of serially connected stormwater management devices

dc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorMartina Paldusová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:21Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:21Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600053005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84174
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje návrhové postupy typických opatření hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. Cílem praktické části je zpracování jednoduchého modelu akumulační nádrže a retenčního zařízení s regulovaným odtokem pro typický rodinný dům. Práce hodnotí, zda standardně navržená akumulační nádrž splňuje požadavky na zadržení 5 - letého deště. Součástí praktické části je návrh časového rozložení odběrů a matematický model plnění a prázdnění akumulační nádrže. Pro výpočet byla použita reálná dešťová řada naměřena v časovém období 10 let. Jednotlivé navržené varianty jsou porovnány z ekonomického hlediska.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes design methods of typical rainwater management measures in an urbanized area. The goal of practical part is to form a simple model of a rainwater storage tank and retention system for a typical family house. The thesis evaluates, whether a rainwater storage tank of a standard design meets the requirements to retain a 5 - year rain. A design of time distribution of sampling and a mathematical model of filling and emptying of the storage tank are both components of the practical part. A real raifall series, measured in a time of 10 years, were used for the calculation. Individual proposed variants were compared from an economical standpoint.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHospodaření s dešťovou vodoucze
dc.subjectakumulacecze
dc.subjectretencecze
dc.subjectřetězení opatření hospodaření s dešťovou vodoucze
dc.subjectRainwater managementeng
dc.subjectwater storageeng
dc.subjectretention systemseng
dc.subjectserially connested stormwater managemnt deviceseng
dc.titleNávrhové postupy při řetězení opatření hospodaření s dešťovou vodoucze
dc.titleDesign methods of serially connected stormwater management deviceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKříž Karel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record