Show simple item record

Temperature regime of green roof experimental beds

dc.contributor.advisorSněhota Michal
dc.contributor.authorMarek Petreje
dc.date.accessioned2019-06-26T22:53:12Z
dc.date.available2019-06-26T22:53:12Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695599988305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84128
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice teplotního režimu experimentálních zelených střech na budově Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradě. V rámci teoretické části byla zpracována problematika termografie se zaměřením na potenciální nejistoty při stanovování povrchové teploty termokamerou a vedení tepla v půdě. Rešerše zpracovává problematiku tepelného režimu zelených střech se zaměřením na využití termografie. Předmětem výzkumu bylo určení vlivu vegetace a druhu substrátu na povrchovou teplotu zelené střechy. Za tímto účelem byly pořízeny termografické snímky zkušebních ploch zelených střech v různých meteorologických situacích. V práci jsou popsány tři druhy substrátů na celkem 8 zkušebních plochách extenzivních zelených střechách osazených zejména rozchodníky. Ke každému snímkování jsou doloženy teploty ve dvou hloubkách substrátu. Termogramy jsou statisticky vyhodnoceny a výstupy jsou zpracovány tabelárně. Pro porovnání byly současně se zelenými střechami snímkovány okolní povrchy betonové dlažby a kačírku. Pro beton a zelené střechy byla ověřena emisivita povrchu. Na základě vyhodnocení měřených dat byla potvrzena schopnost rostlin snižovat povrchovou teplotu oproti holému substrátu i standardním povrchům a tento teplotní rozdíl je v práci podrobně popsán.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on temperature regime of green roof experimental beds on the top of University Centre of Energy Efficient Buildings CTU (UCEEB) in Buštěhrad. In theoretical part there is discussed the issue of thermography in terms of potential uncertainties in the determination of surface temperature by thermocamera and heat conduction in soil. Research is related to the aspects of temperature regime of green roofs focusing on usage of thermography. The goal of research is the determination of effect of vegetation and substrate on surface temperature of green roofs. For this purpose, thermograms of green roofs under a different weather condition were captured. For each sequence of thermography there are presented the temperatures in two levels of soil. The thermograms were statistically processed and they are presented in tables. There are presented three types of vegetation substrate on 8 experimental beds of extensive green roofs which are covered mainly by Sedum. In order to compare the green roofs with other surfaces, the surface of concrete and gravel were captured as well. The emissivity of concrete surface and surface of green roof was checked. Based on measured data the ability of green roofs to lower a surface temperature in compare to bare substrate and standard roof surfaces was confirmed. The temperature reduction is described in detail.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZelené střechycze
dc.subjecttermografiecze
dc.subjectpovrchová teplotacze
dc.subjecttepelný režim cze
dc.subjectGreen roofseng
dc.subjectthermographyeng
dc.subjectsurface temperatureeng
dc.subjecttemperature regimeeng
dc.titleTeplotní režim zkušebních ploch zelených střechcze
dc.titleTemperature regime of green roof experimental bedseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKlečka Jan
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record